Bolagisering innebär minskad insyn för Motalaborna

"En bolagisering innebär att man kan ta ut vinster från hyresintäkter och lägga dessa pengar på annat, istället för att som nu lägga detta på renoveringar och fler bostäder" skriver Johan Andersson (S).

Debatt 25 mars 2021 16:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till Annelie Almérus (M), ”Effektivare organisation för att möta invånarnas behov”, samt Jan Andersson (SD), ”Låt förslaget få en chans i en förstudie”.

I ett debattsvar skriver Annelie Almérus om hur utredningen om Bostadsstiftelsens Platens ägarstyrning, som möjliggör en bolagisering, handlar om att ge förutsättningar för en effektivare organisation. Förslaget handlar enligt Almérus om att skapa tätare samarbete mellan Platen och kommunen.

 

De orosmoln som förslaget innebär vill hon dock inte svara på. Förslaget innebär en bolagisering av vår kommunala stiftelse och vi har svårt att se vilka egentliga effekter det skulle ge ur en effektivitetssynpunkt. Kommunen och Bostadsstiftelsen har redan idag ett nära samarbete, något vi initierade under vår tid vid makten. 

Vi samverkar redan idag kring socialpolitiska frågor – såsom integration, och vi arbetar aktivt gemensamt för att få in fler byggherrar och fastighetsägare i kommunen. Det senaste exemplet på det var när Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande 2011-2018, och Maj Begrendahl, ordförande Bostadsstiftelsen Platen 2011-2018, överlämnade markanvisningsavtalet rörande Södra Stranden till en extern byggherre för en ökad variation på den kommunala bostadsmarknaden. 

 

Vi vet att en bolagisering minskar den politiska insynen i beslutsprocesserna. På så vis minskar också Motalabornas insyn och påverkansmöjligheter. Att bedriva fastighetsförvaltning genom en stiftelse har många fördelar som vi borde värna om – det innebär att pengarna stannar hos Platen och återinvesteras i lägenhetsbeståndet och nyproduktion. Vilket kommer såväl nuvarande hyresgäster som kommande generationer till del. 

 

Alliansen vill bolagisera för man vill få loss pengar till annan verksamhet. En bolagisering innebär att man kan ta ut vinster från hyresintäkter och lägga dessa pengar på annat, istället för att som nu lägga detta på renoveringar och fler bostäder. Risken är att hyresgästerna kommer får betala dubbelt för att den kommunala ekonomin ska gå runt. Man riskerar alltså att bli dubbelbeskattad. 

 

Vidare så är vi oroliga för vad som kommer härnäst. Almérus säger att man inte i detta läget kommer att privatisera fastighetsbeståndet, men samtidigt så har Alliansen varit tydlig med att man vill lägga ut mer på det privata. Man försöker privatisera äldreboenden, Skogsborg såldes utan betänklighet, och nu öppnar man upp för fler privata vinstdrivande skolor. Vi vet var Alliansen står i dessa frågor och därför är vi oroliga - vad händer om man bestämmer sig för att sälja delar av ett kommunalt fastighetsbolag?

 

Sverigedemokraternas Jan Andersson säger att man inte ställer sig bakom en avveckling av allmännyttan, men man vill vara öppen och hörsamma alla förslag. Öppenhet för nya idéer är såklart bra, men man måste också våga sätta ner foten och ta ställning innan det gått för långt. 

Förslaget som man nu beslutat om är tydligt och dess effekter är välkända. Därför tycker vi att det är ett slöseri med Motalabornas resurser att utreda detta vidare. 

Vi vet att en bolagisering innebär ett avkastningskrav och vinstuttagen kommer bli ett faktum. Konsultkostnaderna är redan höga och det finns många verksamheter som behöver dessa medel bättre. Hur många av skattebetalarnas miljoner ska läggas på utredningen innan SD vill ta ställning?

Ämnen du kan följa