Test: vet politikerna vad de beslutar om?

Vet politikerna vad de beslutar om? Vi testade fullmäktiges ledamöter för att se om de visste vad ärendena på dagordningen handlade om. Resultatet var blandat.

25 juni 2018 08:56

Läs mer: De hade bäst koll på dagordningen

Under kommunfullmäktiges möte i början av maj fick samtliga ledamöter svara på sex enkla frågor om de ärenden som fanns på dagordningen. De fick bland annat svara på vad den omdiskuterade detaljplanen för Innerstaden 1:317 handlade om (aktivitetshallen) samt om förändringar i det kommunala partistödet. Resultatet blev blandat. Nära hälften av ledamöterna fick tre eller fyra rätt, det vill säga klarade ungefär hälften av de sex frågorna. Ungefär var tredje ledamot gjorde bättre ifrån sig än så och fick fem eller sex rätt. Men var fjärde politiker lyckades bara få ett eller två rätt, något som både förvånar och upprör fullmäktiges ordförande Elias Georges (S).

– Det var inte alls det resultat som jag hoppats på att så många hade så få rätt. Det var inga svåra frågor. Vi är förtroendevalda och medborgarna räknar med att vi fattar riktiga beslut på bra grunder. Då är det inte bra att så många inte tagit del av underlaget. Då får inte medborgarna valuta för sina skattepengar och så får det inte vara, säger han.

Han tycker också att det är lite märkligt med att var fjärde ledamot bara hade ett eller två rätt med tanke på att samtliga ärenden behandlats i nämnder och kommunstyrelsen tidigare liksom på de gruppmöten som partierna har inför fullmäktige. På dessa möten diskuteras ärendena och varför partiet ska rösta på ett visst sätt i respektive fråga.

– Så även om man inte själv hunnit läsa handlingarna så borde man där ha fått den information om dem som man behöver, säger han.

Mötet i maj var dock speciellt på så vis att det var ovanligt många ersättare nämligen 14 av 57 stycken. Elias Georges menar att det delvis är en förklaring, men tycker ändå inte att den är fullt godtagbar.

– Även som ersättare måste man ha koll på vad ärendena handlar om. Annars ska man inte gå med på att gå in och ersätta, säger han.

Resultatet av undersökningen ska Elias Georges ta med sig framöver och han menar att oavsett vilka som styr efter valet så har man här en viktig fråga att ta tag i och utbilda både nya och gamla ledamöter. Men redan innan undersökningen har kommunen vidtagit åtgärder för att ledamöterna ska vara mer pålästa.

– Vi förstår att fritidspolitikerna har mycket att göra. Därför ska vi börja visa tydligare i handlingarna vilken information som är absolut nödvändig att man tar till sig och vad som är fördjupningsmaterial, säger han.

Så gick testet till Har du bättre koll än politikerna?

Testet genomfördes under ett av fullmäktiges sammanträden. Ett liknande test genomfördes också i Vadstena.

Det var anonymt, men man ombads ange om man tillhörde majoritet eller opposition samt kön.

Frågorna baserades på handlingarna som ledamöterna får inför fullmäktiges möte. De utgick från den grundläggande informationen som fanns om respektive ärende och inte från några av de tilläggsdokument med fördjupad information som ofta ingår i ärendena.

Frågan om nämnden som försvinner tolkades olika av ledamöterna. Vid rättningen har man därför fått rätt även för svar om beredningar eller andra grupper som försvinner.

Vid mötet genomfördes också ett test om ledamöternas kunskaper i statskunskap. Resultatet därifrån publiceras framöver.

Här är frågorna som politikerna fick svara på under sammanträdet i början av maj:

1. Det skulle beslutas om detaljplanen för del av Innerstaden 1:317. Vad gäller planen?

2. Samhällsbyggnadsenheten och plan- och miljönämnden har bedömt att denna detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan. En annan viktig myndighet har angett att man håller med om bedömningen. Vilken är myndigheten?

3. Det skulle beslutas om det kommunala partistödet. Förslaget är att samtliga partier ska få samma grundstöd. Hur hög är summan som föreslås?

4. Det skulle beslutas om politiska sekreterare för nästa mandatperiod. En fullmäktigeberedning har tagit fram förslaget. Vad heter beredningen (förkortning är okej)?

5. De politiska sekreterarna omfattas inte om lagen om anställningsskydd, LAS. Hur lång uppsägningstid föreslås därför gälla för personer med denna befattning?

6. I en motion föreslås att kommunen inför introduktions- och utbildningsenheter inom vissa verksamheter. Nämn en av dessa två verksamheter.

Svar: 1. aktivitetshall. 2. länsstyrelsen. 3. 50 000 kronor. 4. Beredningen för organisations- och arvodesfrågor, BOA. 5. en månad. 6. äldreomsorgen och hemtjänsten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa