Många skäl att rädda hälsocentret

11 maj 2019 05:00

I Sverige finns en regering och där under många olika myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten. Därifrån ges det ut bland annat hälsoinformation, olika folkhälsomål och riktlinjer hur kommuner och landsting ska bedriva folkhälsoarbete. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är” att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Detta mål står och finns med även här i Motala kommun samt även i kommunens äldreplan.

Äldreplanen belyser också vikten av en långsiktig äldrepolitik och vikten av förebyggande arbete, där visionen är att ha ett seniorcentrum. Det har vi idag – fast det heter hälsocenter.

En individs hälsa påverkas av genetiska, sociala och ekonomiska faktorer, liksom av faktorer som individuella levnadsvanor och beteenden. Dessa faktorer kallas för bestämningsfaktorer.

Det går inte att undvika det naturliga åldrandet, men det går att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar. Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsa i stort. Ohälsa bidrar till stora samhällsekonomiska kostnader.

Andelen äldre ökar i hela världen. År 2040 beräknas medelåldern vara 86 år för kvinnor och 83 år för män. Man beräknar då också att kostnaderna för äldreomsorg och sjukvård kommer öka med 270 procent!

Forskningen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och EU betonar 4 livsviktiga områden gällande hälsofrämjande arbete för gruppen äldre:

Fysiskt aktivitet

Social gemenskap

Meningsfullhet

Goda matvanor

Fysisk aktivitet är den insats som ger mest positiva effekter på hälsan. Gör man insatser här, så utger det stora samhällsekonomiska vinster, en ökad livskvalité och många positiva hälsoeffekter som bidrar till ett mer självständigt liv.

När man arbetar med hälsa och folkhälsa är det viktigt att se helheten samt att ha ett långsiktigt tänk.

Hälsocentret är en samordnad verksamhet, ett centrum för seniorer, där man ser till helheten – en livlina, både fysiskt, psykiskt och socialt.

Om endast 5 procent av de seniorer som går på hälsocentret skulle behöva flytta in på ett äldreboende, skulle det innebära en ökad kostnad på över 9 miljoner för kommunen, eller om man vänder på det:

Om endast 5 seniorer inte skulle behöva flytta in på ett vårdboende utan kunna bo hemma 1 år till, så är det en besparing på 2,5 miljoner kronor!

Kortsiktiga besparingar är inga bra lösningar, man måste se mer långsiktigt!

Enkel matematik – vad tjänar man mest på, att lägga ner en fullt fungerande verksamhet för cirka 350 seniorer, eller fortsätta att arbeta förebyggande som man redan gör i kommunen?

Janne Jakobsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa