Svar på "Slöjan sexualiserar barn", 1/3.

Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella föreställningar om dessa. Det går inte att sätta ett likhetstecken mellan slöjan och hedersförtryck på det sätt som Sverigedemokraternas Johnny Karlberg gör. Det vore att gravt förminska situationen för de många kvinnor som inte bär slöja men som varje år utsätts för våld och hot av män.

Det hedersrelaterade systemet är komplext och innehåller en rad förtryckande former. Det specifika med hedersvåldet är att det utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger sanktioneras av släkt och omgivning. Även om det främst är flickor och unga kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck, blir även pojkar och unga män utsatta. En särskilt utsatt grupp är hbtq-personer.

Problemet är mäns våld mot kvinnor och det behöver motarbetas som en helhet. Det går inte att bagatellisera detta genom att påstå att män är ”sjuka”, ”alkoholiserade” eller har ”en speciell kulturell bakgrund eller religion”. Lika lite går det att påstå att det är kläderna som står för ett hedersförtryck.

Vänsterpartiet ser att mäns våld i grunden beror på den ojämlika fördelningen av makt mellan könen i samhället. Denna skeva maktfördelning underlättar för enskilda män att bruka våld mot kvinnor. Arbetet för att stoppa våldet och ge våldsutsatta skydd och stöd måste därför ske utifrån insikten om att våldet har sina rötter i den rådande samhällsstrukturen där män är överordnade och kvinnor underordnade.

Som sagt Johnny Karlberg, det går inte sätta likhetstecken mellan slöjan och hedersförtryck. Att använda förenklade teorier och inte se problem i sitt sammanhang och se till helheten är snarare ett sätt att sprida fördomar och rikta uppmärksamheten åt fel håll. I grund och botten handlar det om att få ett slut på mäns överordning. Makt måste flyttas, vilket tätt hänger samman med ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män.

Vi har i Vänsterpartiet feminister som bär slöja och för kampen mot hedersförtryck. För oss är det självklart att alla oavsett kön, ålder eller ursprung ska få synas på bilder eller och ta plats i debatter. Att kräva att kvinnor slänger sin slöja innan de tillåts synas, aktivera sig, uttrycka sig eller ens tas på allvar i det offentliga rummet begränsar kraftigt deras handlingsutrymme och möjlighet till ett självständigt liv. I Vänsterpartiets Motala stöttar och står samhället upp för varje kvinnas kamp mot förtryck, slöjbeklädd eller inte.

Rebecca Roxvret

Jocke Höglund

Vänsterpartiet Motala