Så mycket koll har politikerna på besluten

Vet politikerna vad de beslutar om? Nja, blir svaret i Vadstena. När vi testar fullmäktiges ledamöter visar det sig att mer än var fjärde politiker inte hade full koll på de ärenden som fanns på dagordningen.

26 juni 2018 11:00

Hur mycket kommer renoveringen av simhallen att kosta och vad ska marken som man vill köpa i Borghamn användas till? Det var två av frågorna som fullmäktiges ledamöter fick i det test som vi genomförde under deras möte i maj. Syftet var att se om politikerna hade koll på ärendena som de skulle besluta om och om de hade läst sina handlingar. Resultatet var sådär.

Fler än var fjärde politiker lyckades få fem eller sex rätt på de sex frågorna, ett resultat som visar att man hade full koll på läget. Men lika många fick noll till två rätt på de sex frågorna. Tre politiker hade inte ett enda rätt svar.

– Kan bli lite fundersam över resultatet och att det inte var något fler, men det var ju trots allt mer än var fjärde, som hade full pott, och sedan ytterligare en fjärdedel som låg på godkänt enligt frågeställaren, säger fullmäktiges ordförande Jane Råsten (S) och fortsätter:

– Vi som sitter i Kommunfullmäktige representerar våra invånare, och även om man inte kan vara insatt i alla ärenden som kommer upp, så bör man ändå ha någorlunda god kunskap om ärenden som kommer upp på dagordningen. Det tror jag ändå att man har generellt, då alla både i majoritet och opposition har förmöten och går igenom ärendena som kommer upp under mötet. Det är ju många ärenden, alltifrån medborgarförslag, motioner och beslutsärenden, och man kan inte vara insatt i allt, men beslutsärendena är viktiga.

Något som, enligt henne, kan ha påverkat resultatet var att det var flera ersättare – totalt sex av 34 – inkallade till det aktuella mötet.

Många av politikerna hade svårt att hålla isär frågorna. När de ombads berätta var ett nytt äldrecentrum skulle kunna ligga (Borghamn) var det många som blandade ihop det med diskussionerna om ett trygghetsboende på den gamla kolonitomten, ett ärende som inte alls fanns med på dagordningen för mötet. De skulle också ta beslut om att i trafikplanen utreda ett medborgarförslag om boendeparkeringar i centrala Vadstena, vilket många blandade ihop med diverse nyinkomna förslag som inte alls hade bearbetats av tjänstemännen.

– När det gäller trygghetsboende, så är det en boendeform, som skiljer sig väsentligt från ett äldreboende. Här hyr du ditt boende, med samma ansvar för ditt dagliga liv, men att du ändå har en servicefunktion i närheten om det behövs. Vad skillnaden är mot ett äldrecentrum och detta är kanske inte så lätt att förstå. Vi har arbetat mycket på att informera om detta och över 200 av Vadstenaborna har svarat på en intresseenkät om trygghetsboende och gjort en intresseanmälan för detta. När det gäller Äldrecentrum i Borghamn, så var det ju en motion som ställdes och inget beslutsärende och där kanske det var svårt att tolka skillnaden. Det har varit många turer runt detta, och min förhoppning är att våra förtroendevalda kan skillnaden, så vi kan ge de rätta svaren. Men brister det så går det att rätta till.

Hon funderar om det är så att Vadstenas fullmäktigeförsamling är för stor.

– Med mindre antal personer, så kan det ju vara mer lätthanterligt, och man kommer kanske närmare verksamheten och har lättare att nå ut med all information både efter och innan fullmäktigemöten. Men det är min personliga uppfattning, säger hon.

Så gick testet till Klarar du testet?

Testet genomfördes under ett av fullmäktiges sammanträden. Ett liknande test genomfördes också i Motala.

Det var anonymt, men man ombads ange om man tillhörde majoritet eller opposition samt kön.

Frågorna baserades på handlingarna som ledamöterna får inför fullmäktiges möte. De utgick från den grundläggande informationen som fanns om respektive ärende och inte från några av de tilläggsdokument med fördjupad information som ofta ingår i ärendena.

Frågan om nämnden som försvinner tolkades olika av ledamöterna. Vid rättningen har man därför fått rätt även för svar om beredningar eller andra grupper som försvinner. Efter mötet har det också blivit offentligt att den aktuella nämnden ska finnas kvar.

Vid mötet genomfördes också ett test om ledamöternas kunskaper i statskunskap. Resultatet därifrån publiceras framöver.

Här är frågorna till politikerna:

1. Ni ska fatta beslut om att begränsa var man får dricka vissa alkoholhaltiga drycker. Vad heter dokumentet där detta regleras?

2. Ni ska besluta om renovering av simhallen. Hur mycket beräknas det kosta totalt?

3. Ni hanterar en motion som handlar om ett eventuellt markköp i Borghamn. Vad föreslås marken användas till?

4. Ni föreslås ge i uppdrag till socialförvaltningen att utreda frågan om ett nytt äldrecentrum med bland annat dagstuga, lägenheter för äldre och lokaler för hemtjänsten. Var föreslås detta ligga?

5. Ni föreslås besluta om en oförändrad nämndsorganisation under kommande mandatperiod. En nämnd kommer dock att upphöra efter mandatperioden 2014-2018, vilken?

6. Ni föreslås besluta att ett medborgarförslag besvaras med en utredning i arbetet med trafikplanen. Vad ville medborgaren få utrett?

Svar: 1. lokal ordningsföreskrifter 2. 15 miljoner 3. bostäder 4. Borghamn 5. vatten- och avfallsnämnden. 6. boendeparkeringar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa