Mattsson: "Ska vara så neutrala som möjligt"

Vadstena kommun har fem revisorer med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Men många vet inte riktigt vad revisorerna gör.

–Ofta associerar man oss till att vi granskar siffror, men vi granskar både verksamhet och räkenskaper och kontrollerar att det sköts på rätt sätt, säger Eva Mattsson, ordförande i Vadstena kommuns revisorsgrupp.

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument. De har uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet, det vill säga om ansvarsfrihet kan beviljas. 

Kommunrevisionen är oberoende. Revisorerna har alla varit politiskt engagerade, men i och med uppdraget som revisor måste politiska uppdrag lämnas.

– Vi ska vara så neutrala som möjligt, säger hon.

 

Även om de inte får ha några politiska uppdrag kommer de från olika partier och i gruppen av revisorer ska det finnas fler representanter från politiska oppositionen än från majoriteten.

– Minoritetspartierna är i majoritet i revisionen, säger hon.

På fullmäktiges, och indirekt medborgarnas, uppdrag ska revisorerna granska verksamheten. Granskning och prövning ska bidra till en effektiv verksamhet och värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

För att ytterligare stärka revisorernas oberoende har de dessutom kompetenshjälp från sakkunniga revisorer.

Revisorerna granskar hur kommunstyrelsen och nämnderna i kommunen verkställer de beslut som fattats i kommunfullmäktige.

– Det är viktigt att verksamheten är transparent, säger Eva Mattsson.

 

Kommunens revisorer genomför grundläggande granskning som bland annat innebär att läsa alla handlingar och protokoll. Därtill granskas delårsrapporter och årsredovisningar och två till tre fördjupade granskningar genomförs varje år.

– Vi anlitar sakkunniga revisorer, säger hon.

Vid den senaste upphandlingen var det revisionsbyrån KPMG som vann och de kommer att genomföra fördjupade granskningar under 2020.

Kommunrevisionen träffas en gång i månaden och en yrkesrevisor fungerar som sekreterare och sköter viss administration. För att vara oberoende har man den lösningen istället för att en kommunal tjänsteman skulle vara sekreterare och sköta de uppgifterna.

Den revisionsbyrå som anlitas externt fungerar även som stöd för riskbedömning och hjälper till att göra en revisionsplan.

Allt dokumenteras och granskningar mynnar ut i rapporter som innehåller sammanfattningar och rekommendationer.

Rapporterna ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida.

– Invånarna ska kunna se vad som granskats och kunna läsa rapporterna. Allt ska vara transparent, säger hon.

 

Även kommuninvånarna själva kan kontakta revisorerna om man vill lyfta en fråga eller påtala ett problem.

– Medborgarna har rätt att vända sig till någon av oss för att väcka frågor, säger hon.

De frågor revisorerna prövar är ofta av generell art. Som ett fiktivt exempel kan man ta om en person får vänta länge på placering i särskilt boende är det en enskild fråga som socialförvaltningen får hantera. Skulle det visa sig att flera personer drabbas av samma sak blir det en generell fråga. 

 

I Vadstena kommun, liksom i flera andra kommuner, är det vanligt att fullmäktigeledamöter också sitter i kommunstyrelsen eller i nämnder.

– Man sitter på båda stolarna och det gör det komplicerat, säger Eva Mattsson.

I rollen som fullmäktigeledamot uppdrar man åt revisorerna att granska och i sin roll i kommunstyrelsen eller nämnder blir man en del i det som ska granskas.

Kommunrevisionen

Enligt lag ska minst fem personer ingå i kommunrevisionen. Vadstenas revisorer är Birgitta Granath (M), Charlotta Falkhede-Elf (C), Christina Stroh-Ohlsson (K), Martin Nyström (S) och Eva Mattsson (K) som är ordförande för gruppen revisorer.

Revisorerna i kommunen ska enligt kommunallagen biträdas av sakkunniga. Vid senaste upphandlingen vann revisionsbyrån KPMG och under 2020 kommer att bistå kommunrevisorerna samt genomföra fördjupade granskningar under året.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa