Kraftigt minskade utsläpp från reningsverket

Ett drygt år har gått sedan ombyggnaden av reningsverket i Vadstena var klar. Mätningar som sammaställts visar att utsläppen i Vättern minskat kraftigt jämfört med tiden innan ombyggnationen.

Vadstena kommun 30 oktober 2019 14:00

Nya hårdare utsläppskrav trädde i kraft i oktober förra året och inför det behövde Vadstena reningsverk byggas om för att klara kraven. Nu har det utbyggda reningsverket varit i drift i ett drygt år och mätningar visar att skillnaden på utsläppsnivåer innan ombyggnaden och efter är stor.  Mätningar görs på utsläpp av fosfor, kväve och BOD7 som är ett mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i vatten.

– Bakgrunden till det handlar om att vi fick ett nytt hårdare tillstånd från länsstyrelsen där vi fick ett kvävekrav som vi inte haft tidigare och även hårdare krav på BOD och fosfor, vilket gjorde att vi helt enkelt var tvungna att bygga om för att kunna hantera det, säger enhetschef Mattias Strid.

Reningsverket var ganska slitet så en nödvändig upprustning gjordes på samma gång.

– Samtidigt dimensionerade vi upp verket för att Vadstena ska kunna ha utrymme att växa i framtiden också. Det utrymmet fanns inte i den gamla anläggningen, säger han.

Nu har reningsverket kapacitet både för ökat invånarantal i kommunen och för etablering av nya företag.

 

Mätresultat har sammanställts och jämförts med hur det såg ut innan ombyggnationen. 

– Vi släpper ut betydligt mindre till vår recipient som är Vättern, säger Mattias Strid.

Utsläppen av kväve har mer än halverats sedan tiden före ombyggnaden och mängden fosfor har minskat med ungefär en tredjedel.  BOD, mängden biologisk nedbrytbar substans, är nu cirka en sjundedel av vad den var innan. Att just dessa ämnen är av intresse att mäta beror på att de bidrar till övergödning i sjöar och vattendrag.

– Nu ligger vi långt under vår kravnivå. Vi har en jättegod marginal till utsläppsgränserna vi har i tillståndet, säger han.

 

Ombyggnaden har även gett vinster i form av minskad kemikalieförbrukning.

– Den har minskat markant, vilket ju också är positivt för miljön, säger han och fortsätter:

– Det enda negativa är att elförbrukningen gått upp en del, men det visste vi och det har sin grund i att vi luftar bassänger som vi måste göra för vår biologiska rening.

Även biogasproduktionen har ökat, vilket innebär att hela anläggningen är självförsörjande när det gäller uppvärmning. Gasen tas tillvara och bränns i en gaspanna.

– Det som är slående i det här är att alla processer startat och fungerat precis som vi planerat, säger han.  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa