Här är orterna som väntas få nya stationer

Åbys station öppnas på nytt. Mjölby blir ett nav i den regionala järnvägstrafiken och man vill se expressbussar istället för tåg till Västervik.

Östergötland 31 oktober 2019 18:15

Det är några av de mål som Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, och Sofia Malander, vd för Östgötatrafiken, målar upp i det dokument som fått namnet "Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik". 

I nästa vecka behandlas förslaget i regionens trafik- och samhällsplaneringsnämnd för att därefter gå ut på remiss till länets kommuner, grannlänen och Trafikverket bland andra.

 

Det flesta av målen är kända. Som att om tio år ska kollektivtrafiken svara för en tredjedel av allt resande med motorburna fordon och att tågstationer ska öppnas i Åby samt i Malmslätt, kallad Linköping västra. Eller att tågtrafik ska gynnas före busstrafik där det är möjligt.

– Vi får en samlad bild och kan vara transparanta gentemot omvärlden så att de förstår hur vi tänker kring tågtrafiken i Östergötland, säger Julie Tran.

 

Den problemtyngda Tjustbanan är ifrågasatt. Länstrafiken i Kalmar fattar beslut om Tjustbanans framtid, Östergötland bidrar med fyra miljoner till trafiken årligen.

– I vår målbild 2040 ser vi att resandet på Tjustbanan flyttas över till en modern expressbusslösning, säger Julie Tran. 

 

Redan nu ser politikerna att resandet i form av arbetspendling väntas öka mer än befolkningen under de närmaste åren. Med ökad pendling kommer tätare turer.

– Den stora andelen av pendligen sker inom länet. I framtiden liksom nu är sträckan Mjölby–Linköping den med flest resenärer i det regionala systemet, eftersom vi där har pendlare från både Motala och Tranås, säger Sofia Malander.

– Men stråket mot Örebro liksom trafiken från Katrineholm och Stockholm väntas också öka när vi får bättre infrastruktur.

 

Mjölby är utpekat som en viktig knutpunkt för västra länsdelen i det framtida järnvägsnätet. Dit väntas trafik, förutom från Östgötatrafiken, även från grannlänens trafikbolag med tåg från Örebro, Tranås och Stockholm.

En förutsättning för att kunna utveckla den regionala tågtrafiken är att Ostlänken står klar i mitten av 2030-talet. Med flera spår och betydligt kortare restider öppnar sig möjligheter för mer region och lokal tågtrafik.

– Fast egentligen är Ostlänkens kapacitet för liten redan från början, säger Sofia Malander, som tror att södra stambanan liksom Nyköpingsbanan kommer att behövas för fortsatt persontrafik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa