Varamons Vänner anser att ni är partiska och marknadsför Lalandia med skattepengar. Vad säger du om det?

– Nej, vi är inte opartiska. Vi har ett beslut i politisk enighet att jobba med den här frågan och har ett avtal mellan Lalandia, kommunen och Tillväxt Motala att möjliggöra etableringen. Det innebär inte heller att vi är partiska. Vi har gjort en riskbedömning och en värdering och vi kan visa att Lalandias etablering faller inom de planer som tagits gällande Varamon och markområdena är de som vi sagt ska utvecklas över tid.

Har ni gått ut även med information som inte varit fördelaktig för projektet?

Artikelbild

| Det råder, påpekar kommundirektören, en politisk enighet om att jobba för Lalandias etablering.

– Ja. Vi har en omfattande planprocess med en mängd utredningar där vi tittar på alla aspekter.

Föreningen anser att ni stöttar ett enskilt företag i strid med kommunallagen, hur bemöter du det?

– Vi har sålt in ett koncept till en aktör som vi menar har de resurser som krävs för att genomföra den utveckling av Varamon som man enats om politiskt. Vi har tittat på andra lösningar med bland annat hotell, men det är ingenting som fungerat.

Hade det gått att göra mer småskaliga satsningar och involvera fler företag?

– Småskalighet kan inte skapa de mervärden som vi ser att Lalandia ger.

Föreningen menar att ni inte tar hänsyn till miljökonsekvenserna bland annat för Vättern som dricksvattentäkt. Vad svarar du då?

– Vi tror inte att det blir några risker för dricksvattnet. Det blir ökad trafik, men den kommer att vara spridd över året. Vi vet från Lalandias anläggningar i Danmark att besökarna rör sig mycket till fots. Vi kommer också att erbjuda cykellösningar och kollektivtrafik.

Området skyddas enligt Natura 2000, varför har ni erbjudit det för exploatering?

– Förslaget med stugor innebär en väsentligt mindre exploatering än de planer som tidigare funnits om permanentbostäder.

Har ni erbjudit Lalandia någon annan mark?

– Nej. Det är det här området som vi ville utveckla.

I Billund ligger Lalandia utanför samhället på en åker. Varför gör man inte likadant i Motala?

– Det här är två delar. Huvudanläggningen hade kanske kunnat ligga någon annanstans, men för stugorna vill man ha den boendemiljö som Varamon erbjuder. Eftersom man vill ha huvudanläggningen nära stugorna måste också den ligga i Varamon. Hade vi inte haft det här erbjudandet hade Lalandia valt en annan kommun. Vi är inte de enda som uppvaktat.

Föreningen oroas över att Lalandia köper marken för fastighetsspekulation, vad säger du om det?

– Vi reglerar genom planen vad marken kan användas till så det finns ingen möjlighet att sälja marken vidare för att den ska användas till annat än tillfälligt boende.

Nu har det bildats en förening, hur ser du på att det finns en mer organiserad motkraft?

– Det är angeläget att vi har en bra dialog och vi vill möta de frågor och den oro som kan finnas.

Är ni oroliga att det här kommer att påverka processen?

– Det finns en tidsfaktor som vi måste ta hänsyn till. Det finns en gräns för hur långt Lalandias affärsnytta kan sträcka sig. Därför vill vi ha en omfattande dialog och möta de argument som kommer. Det är också därför som vi gjort omfattande utredningar. Om de driver frågan så långt som de nu säger så har jag svårt att se hur det skulle gagna Motala och Varamon. Det står inte i paritet till frågan.

Om det går till EU-domstol blir det en mycket lång fördröjning. Hur ser ni på det?

– Vi jobbar vidare med den tidsplan som vi har. Jag tror inte att motståndet är så stort. Det finns en stor acceptans för etableringen bland Motalabor.

Fotnot: Lalandia har erbjudits att också kommentera, men de har avböjt.