Webbmöten löser inte alla problem

Digitala möten har en stor potential men fysiska möten ska inte underskattas.

Ledare 7 december 2019 05:00
Detta är en ledare. MVT:s ledarsida är oberoende liberal.

För drygt ett år sedan antog regionens kommuner Östgötautmaningen, ett projekt som innebär att deltagarna senast år 2030 enbart ska utföra och köpa fossilfria transporter. Det är ett åtagande som förpliktigar och kräver åtgärder, vilket nu Motala kommun börjar att agera kring.

Under det senaste halvåret har tjänstepersoner inom kommunen arbetat med att ta fram en ny policy för resor, transporter och fordon. Denna policy förväntas klubbas igenom på kommunfullmäktiges kommande sammanträde på måndag.

Policyn innehåller en väldigt skarp formulering som särskilt är värd att reflektera mer kring. Det handlar om att ”en tjänsteresa ska enbart ske när den inte kan ersättas med video-, telefon- och webbkonferens”, vilket är ett direktiv som innebär stora begränsningar om den verkligen ska följas. 

 

Kostnader, säkerhetsfrågor och tekniska detaljer behöver bearbetas närmare innan webbmötesformen på allvar kommer att bli en del av vardagen i Motala kommuns verksamheter. Dessa digitala möten har dock en stor potential när det gäller att spara både tid och pengar, i och med att resandet kan minskas.

Särskilt när det gäller mötestyper som föreläsningar och seminarier kan webbvarianter vara lämpliga alternativ till fysisk närvaro, men webbmöten är ingen universallösning. Verkliga, fysiska möten människor emellan ska definitivt inte underskattas.

Skriven text är ett fantastiskt redskap på många olika sätt inom både yrkesliv och konstnärliga verksamheter. Samtidigt kan texten uppfattas som hårdare än den är avsedd, utifrån avsaknaden av kombination med andra mänskliga signaler som tonläge, kroppsspråk och ansiktsuttryck.

En skriven text kan i sig också upplevas på helt skilda sätt av avsändare och mottagare. Ett kort och koncist budskap kan ena gången uppfattas som effektivt och rakt på sak, medan budskapet andra gången uppfattas som kort och otrevligt.

 

Särskilt i dessa tider då skriftlig kommunikation många gånger tar överhanden är det viktigt att komplettera det skrivna ordet med mänskliga möten. Det är vid dessa tillfällen som vi kan lära känna vår samtalspartners karaktär, uttryck och stil. Att ha träffat en människa ansikte mot ansikte underlättar den fortsätta kommunikationen avsevärt, inte minst den skriftliga. Därför är det också viktigt att använda sig av fysiska resor för att möjliggöra mänskliga möten.

Dessa resor ska vara genomtänkta och ändamålsenliga. Även detta tar den nya policyn och den tillhörande tjänsteskrivelsen sikte på, bland annat genom resonemanget kring användning av fordon som drivs med el eller biogas. Likaså förs en intressant diskussion kring det generella behovet av alkolås i kommunens fordon.

Någon absolut prioritering av bränslen för att uppnå fossilfrihet görs dock inte än. Det får anses aningen försiktigt, med Östgötautmaningen som bakgrund. Det resoneras kring kostnader och behovsanalys vilket är rimligt, men ambitionsnivån måste sättas högt för att få effekt.

År 2030 ligger inte särskilt långt bort i tiden. Om det ska bli någon verklig förändring tills dess krävs att de vackra orden börjar omsättas i vacker handling redan år 2020.

Tobias Josefsson

Ämnen du kan följa