Materialvalet för konstgräsplanen är ännu inte beslutat

"Det viktiga är att det vi gör är väl genomarbetat och att vi tittar på alla aktuella aspekter inför beslut och genomförande av olika projekt" skriver Mark Henriksson (M).

"I projektet undersöks olika typer av materialval och dess egenskaper" skriver Mark Henriksson (M) i ett svar.

"I projektet undersöks olika typer av materialval och dess egenskaper" skriver Mark Henriksson (M) i ett svar.

Foto: Thomas Augustsson

Insändare2022-05-10 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här ett svar på ”Var är den genomtänkta utredningen, Motala kommun?” 29/4.

Det finns ett beslut om att anlägga en konstgräsplan vid Borens IP. Beslutet togs av kommunstyrelsen vid sammanträdet i december 2021.

Bakgrunden till beslutet är den kartläggning över fritidsanläggningar som gjordes 2019–2020. Syftet var att hitta åtgärder som skulle skapa förbättringar och mervärden för föreningslivet i kommunen. En av dessa åtgärder blev att skapa en konstgräsplan på Borens IP.

Konstgräsplanen ska vara tillgänglig för alla kommunens föreningar och den ska vara funktionell året om. Insatsen ska bidra till att uppfylla två av våra mål: resultatmål 8 - En meningsfull sysselsättning och resultatmål 11 – Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Kommunen måste också förhålla sig till Agenda 2030. Här finns mål som kommunens arbete länkar till och även de miljömål som ni nämner.

Kommunens nya Översiktsplan, ÖP 2040, ska beslutas inom kort. Här anges att Agenda 2030 ska användas som en styrmodell i kommunens arbete. Hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela vår organisation och vara en del av allt vi gör. Detta är såklart en utmaning då det ofta finns motsättningar och något mål kan få stå tillbaka till förmån för ett annat. Det viktiga är att det vi gör är väl genomarbetat och att vi tittar på alla aktuella aspekter inför beslut och genomförande av olika projekt.

I underlaget inför beslut om konstgräsplanen anges att denna ska uppfylla FIFA quality. En del i denna standard ställer krav om miljöpåverkan.

I tjänsteskrivelsen anges att man ska jobba med så kallade granulatfällor för att spridning av granulat ska minskas i största möjliga omfattning. Den säger också att det ska finnas två smältzoner för snö, inkluderat brunnar. Vidare står att det ska finnas brunnar vid sidan av planen med granulatfällor och korgar i dagvattennätet där granulatet fångas upp.

Utöver detta ska en ”avborstningszon” finnas, där spridning via kläder kan minimeras. 

Det är dock viktigt att påpeka att materialval och utformning av konstgräsplanen ännu inte är projekterad och beslutad.

Uppdraget att anlägga konstgräsplanen genomförs med stöd av kommunens projektledningsenhet. Under projektets gång involveras olika kompetenser och myndighetskontakter inför olika typer av beslut. 

I projektet undersöks olika typer av materialval och dess egenskaper. Vilken inriktning projektet tar när det gäller produktval, placering av belysning med mera är beroende av vilka uppgifter som kommer fram under projektets gång.

Inför exempelvis bygglov eller när ett projekt ska genomföras informeras eller involveras även närboende, föreningar och andra intressenter. Detta kan ske på olika sätt och i olika faser av ett projekt. Naturskyddsföreningen är en av de föreningar som vi vill involvera och ha en fortsatt dialog med i detta och andra projekt.