Kommunen kan inte bortse från lagstiftningen

"Vi anser att samhällsplaneringen måste bli mer långsiktigt hållbar" skriver Naturskyddsföreningen i Motala.

"Plan och jämn jordbruksmark är lätt att bygga på. Vi anser att samhällsplaneringen måste bli mer långsiktigt hållbar" skriver insändarskribenterna.

"Plan och jämn jordbruksmark är lätt att bygga på. Vi anser att samhällsplaneringen måste bli mer långsiktigt hållbar" skriver insändarskribenterna.

Foto:

Insändare2022-04-21 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på ”När får brukningsvärd jordbruksmark bebyggas?” 13/4.

I en insändare i MVT ställer Göran Hall frågan ”När får brukningsvärd jordbruksmark bebyggas?” Vi i Naturskyddsföreningen i Motala anser att nuvarande lagar och rättspraxis ger ett klart svar på den frågan. I miljöbalken framgår det att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentligt samhällsintresse” och att dessa intressen inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan mark används. 

Här måste kommunen lämna sakliga och objektiva argument om man inte kan hitta annan mark att exploatera. Motala kommun och flera andra kommuner som har rikligt med jordbruksmark bortser från denna lagstiftning. Man följer inte lagarna och tycks resonera som ”går det så går det”. Kommuner som Linköping, Mjölby och Motala hör till de kommuner som exploaterar mest jordbruksmark i Sverige.

Lagstiftaren Sveriges Riksdag har inte tillsatt någon myndighet att övervaka dessa lagstadgade bestämmelser tillämpas. Visserligen ska länsstyrelserna påtala brister relaterade till riksintressen i översiktsplaneringen, men jordbruksmark betraktas endast som nationellt intresse och där saknar länsstyrelserna möjlighet att överpröva och upphäva planen, så som man kan göra när det gäller riksintressen. Och det är väl där skon klämmer?

Göran Halls insändare tar upp Motalas nya Översiktsplan-2040 och jordbruksmarken väster om Bråta Hagar till Brånshult på 82 hektar som exempel. Naturskyddsföreningen saknar också vilka ”noggranna överväganden” kommunen gjort. Man väljer bort att argumentera för lämpliga alternativ. Enligt vår mening finns många alternativ. 

Sjunkande grundvattennivåer, föroreningar och klimatförändringar får stå tillbaka för de mer kortsiktiga behoven. Plan och jämn jordbruksmark är lätt att bygga på. Vi anser att samhällsplaneringen måste bli mer långsiktigt hållbar. Vi vill att samtliga politiska partier i Motala ska uttala sig i denna fråga tidigt innan kommande val om och varför de godtar översiktsplanens förslag till eventuell exploatering väster om Bråta Hagar, trots att detta skulle strida mot gällande lagstiftning.