Ett nytt magplask från Vadstena kommun

Vadstena Turism och Näringslivsbolag AB (VTNAB) grundades för bara några år sedan. Motivet var att VTNAB skulle bidra till kommunens tillväxt (enligt bolagsordningen) genom att stödja och stärka turism verksamheten och att stödja det lokala näringslivet och arbeta för nyetableringar. Nu har man beslutat att lägga ner.

Insändare 23 januari 2022 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är inte första gången som kommunen satsar på ett turism och näringslivsbolag – jag tror det är fjärde gången på 30 år. Lika fort som man startar verksamheten, lika fort drar man undan mattan för att kunna fortsätta.

Grundfelet man har gjort vid samtliga tillfällen är att man bygger upp en organisation som anger kursen, vad man vill uppnå i form av mål, strategier och förslag till aktiviteter, men där tar det stopp. Det krävs resurser/medel för att genomföra aktiviteter och för att åstadkomma resultat. Några medel har inte medgivits i någon större utsträckning under årens lopp.

 

Istället för att bevilja medel till aktiviteterna, väljer kommunfullmäktige att lägga ner verksamheten, en verksamhet som det har tagit tre till fyra år att bygga upp. Synsättet som den politiska ledningen och kommundirektören tycks har är att man ser bolaget som en kostnad och inte som en investering som på sikt kan öka tillväxten/generera intäkter i form av:

- Att förstärka Vadstenas varumärke

- Att öka turismen – flera turister under lågsäsong

- Att förstärka relationen med de lokala företagarna, kanske med gemensamma aktiviteter

- Att arbeta aktivt för nyetableringar

 

Det är beklämmande att kommunfullmäktige väljer att lägga ner en verksamhet som på lång sikt kan ge resultat enligt ovan. För sitt beslut gömmer man sig bakom en, för ändamålet skräddarsydd, men anmärkningsvärt svag utredning.

Det är också beklämmande i perspektivet av att Vadstena har förlorat 300 invånare under de senaste 30 åren. Vi behöver flera Vadstenabor, inte minst för att slippa en ännu högre kommunalskatt. Avsikten med Vadstena Turism och Näringslivsbolag var att bolaget på sikt skulle arbeta aktivt för ökad inflyttning av företag och medborgare – som i sin tur skulle ge ökat antal skatteintäkter till kommunen.

 

Grannkommunerna Motala och Mjölby har framgångsrikt satsat på ett fristående turism och näringslivsbolag. Men inte i Vadstena.

I stället skall verksamheten skötas internt av kommunstyrelsen och en näringslivschef, personer som redan har sin dag fullspäckad med helt andra arbetsuppgifter. Den här modellen har använts tidigare av kommunen, en modell som starkt har bidragit till att Vadstena har haft en negativ befolkningstillväxt.

 

Vi ber er – Överväg ert beslut 

Här kommer ett par råd – om ni väljer att låta bolaget fortsätta med sin verksamhet:

1. Avpolitisera styrelsen. Komplettera styrelsen med personer från näringslivet som är vana vid att arbeta efter uppsatta mål och uppnå resultat. Max sex personer, varav tre från näringslivet.

2. Bolaget bör inte enbart få bidrag från kommunen utan måste även agera för att delvis skapa egna intäkter – få ersättning för genomförda projekt – tillexempel en årligen återkommande sommarutställning eller aktiviteter kopplade till föreningslivet och kulturaktörer, typ Shakespeare på gräs gården eller Vadstena Akademin eller Skulpturer i Folkparken – för att bidra till att profilera Vadstena som en kulturstad.

Christer Angantyr, medlem i Vadstena fria röst

 

Svar:


Den framgångsrika verksamheten i Vadstena Turism och Näringsliv AB kommer nu att förbättras ytterligare genom att kontakterna mellan näringsliv och kommunledning blir mer direkta och frågor snabbare omhändertagna. Alla vet att kommunen står bakom bolaget och att besluten fattas i kommunstyrelsen eller nämnderna kring parkeringar, bostäder, industrimark, förskola, skola, kollektivtrafik, service, offentliga toaletter, råd kring bygglov och så vidare.

 

Turism- och näringslivsaktiviteterna läggs alltså inte ner utan vässas ytterligare. Den dagliga verksamheten hamnar i den nya enheten Näringsliv, turism och kommunikation, där nuvarande VD blir ansvarig chef. Vi tror att alla gynnas av att ta bort ett byråkratiskt mellansteg med onödiga kostnader såsom styrelsearvoden, administration, intern och extern revision. Beslutsvägen blir rakare och snabbare och fokus kan läggas på att utveckla näringslivskontakterna ytterligare. Kommunen kommer fortsatt att skjuta till tillräckligt med resurser som den gjort de senaste åren.

 

Ett bra företagsklimat handlar om hur kommunens bemötande fungerar. Inte vilken ägandeform som näringslivet möter. De senaste åren har vi kommunalråd och kommundirektören varit ute på täta företagsbesök. Detta har gjort skillnad i företagsranking och i hur näringslivet uppfattar kommunens förståelse för företagens villkor och förutsättningar. Liksom för betydelsen av ömsesidig samverkan. Detta vill kommunen naturligtvis fortsätta med.

Peter Karlsson (M)

Anders Hedeborg (S)


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa