En häxjakt på privatpersonerna som överklagat

Lalandiaprojektet är illa hanterat av Motala kommun. Kommunen har vilselett både Motalaborna och det danska företaget Lalandia.

Insändare 15 december 2021 17:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom att erbjuda Lalandia stora arealer mark i Varamon har man förespeglat dem möjligheten att etablera sig i en enastående vacker natur till en lågt satt köpeskilling. Kommunen har utlovat mark i känslig miljö som till stora delar är strandskyddad och inte får bebyggas. Givetvis är det till Varamoområdet som Lalandia vill, det är ju vad de blivit lovade och erbjudna. Några andra alternativ har aldrig diskuterats vilket tidigare bekräftats från kommunalt håll i citat i tidningsartiklar samt i mejlväxling som jag tagit del av. Även de kommuninvånare som ser turistprojektet som positivt har blivit vilseledda och är givetvis besvikna när det visat sig att etableringen nu stöter på stora problem.

 

Alla inblandade från kommunen, Tillväxt Motala inkluderat, bär hela ansvaret för hur projektet har utvecklats. Om man velat få till stånd en etablering av Lalandias turistanläggning så borde man inte ha markanvisat strandskyddad mark. Kommunen måste väl ändå vara väl medveten om att när nya detaljplaner tas fram så prövas till exempel strandskyddet på nytt. Likaså prövas hur natur, djur och miljö kommer påverkas. Påverkan i form av trafik, ljud, ljus och buller vägs också in.

Ett stort antal personer har överklagat då detaljplanerna sannolikt strider mot gällande lagstiftning. Byggprojekt, stora som små, ska vila på laglig grund. De som överklagat har fått rätt i Mark- och miljödomstolen gällande tre av fem detaljplaner. Men än kan mycket hända då överklaganden till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, är inlämnade.

 

Tyvärr bedrivs nu en häxjakt på de personer som överklagat. Det förekommer inlägg i sociala medier som är hårresande att läsa, gäller även i allmänhetens kommentarer under MVTs artiklar på Facebook. Lokal media kontaktar de som överklagat och vill ha kommentarer. De nöjer sig inte med att läsa och rapportera om vad som anförts i överklagandena. De vill ha mer! De vill visa upp ett ansikte, en privatperson, som sedan löper risk att hängas ut i sociala medier som syndabock.

Det är inte de privatpersoner som överklagat som bär ansvaret för att projektet så här långt måste benämnas som ett misslyckande. De som bär hela ansvaret är våra politiker som i fullständig enighet beslutat att anta detaljplanerna och att erbjuda Lalandia strandskyddad mark i Varamon.

Till alla er som skriver en massa ”hat-inlägg” i sociala medier vill jag bara säga att era åsikter är en skam för Motala kommun, för regionen, ja faktiskt för hela riket.

Strandskatan

 

Svar:

Motala och Vadstena Tidning sorterar under grundlagen: Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Som ett etiskt komplement finns 17 publicitetsregler som vi lutar oss mot när vi fattar publicistiska beslut. De etiska riktlinjerna täcker bland annat in områden som bild- och namnpublicering och respekt för den personliga integriteten. 

 

I insändaren beskrivs det som en häxjakt när MVT tar kontakt med personer som överklagat detaljplanerna, som ska möjliggöra en etablering av Lalanida, i syfte att ”visa upp ett ansikte, en privatperson som sedan löper risk att hängas ut i sociala medier som syndabock”. Det är att ta miste på syftet med vår journalistik. MVT är en nyhetsförmedlare som gör journalistik av det som berör dem som bor och verkar i Motala och Vadstena kommuner. Vi publicerar utifrån ett allmänintresse och just etableringen av Lalandia är av största allmänintresse här. 

 

I ovan nämnda publicitetsregler framgår att båda sidor i en konflikt ska komma till tals, att man ska eftersträva att återge alla parters ståndpunkter. Att man noga ska överväga konsekvenserna av en namnpublicering.

För att göra ett bra journalistiskt arbete behöver man göra ett grundligt insamlingsarbete. Vi går igenom diarier, läser handlingar och kontaktar politiker, tjänstemän, företagare, privatpersoner och andra som är berörda av de ämnena vi skriver om. När någon får kritik ska den personen få bemöta kritiken. Ju mer information man som journalist samlar in desto bättre blir produkten till läsarna. Desto närmare verkligheten kommer vi.

 

Insändarskribenten har rätt i att vi inte nöjer oss med att läsa i handlingar och skriva utifrån dem. Våra publiceringar blir bättre och mer relevanta om vi kan få prata med människor som får berätta om vad de vill, tänker och känner. Inte att vi bara refererar byråkratiska handlingar.

Men det finns en väsentlig skillnad i vad vi samlar in och vad vi vet mot vad vi senare publicerar. Vi väger ett allmänintresse mot publicitetsskada. Vi vill gärna att människor ska stå för sina åsikter, genom att framträda med namn och bild. För det ger oftast ett bättre genomslag och blir mer trovärdigt. Men ibland är det bättre att vi kan berätta om en åsikt eller någons historia än att inte kunna det. Och då erbjuder vi anonymitet. 

Den vägen har vi också valt på MVTs opinionsplattform och i kommentarsfunktionen på mvt.se. Möjligheten att vara anonym mot läsarna.  

Therese Trogen, chefredaktör och ansvarig utgivare MVT


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa