Vi saknar en seriös klimatdebatt i Motala

Tiden går fort och årets valrörelse är snart slut.

Debatt 7 september 2022 17:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När vi blickar tillbaka på den senaste mandatperiodens händelser kan Naturskyddsföreningen i Motala konstatera det som politiken fört fram om att en rad uppstartade bostadsprojekt kommer att ge mer än 700 bostäder i Motala (MVT debatt 3/4 2020). Bostadsfrågan har varit ett hett ämne där bland annat åkermark ställts mot nya bostadsområden. 

En digital översiktsplan (ÖP-2040) togs fram och samråd med allmänheten genomfördes med alltför svagt stöd för den allmänhet som saknar digitala verktyg och guidning i planeringsprocessen, varför de blev lämnade utanför. Översiktsplanen, som ska vara ett vägledande dokument för framtida samhällsutveckling, antogs av kommunfullmäktige strax innan årets valrörelse startade. Man kan tolka det som att man önskade få undan bostadsproblematiken i den kommande valrörelsen. 

 

Det övergripande målet i ÖP-2040 är att kommunen ska planera för 50 000 invånare 2040. Detta kommunmål är underlag för det bostadsförsörjningsprogram som antogs i april 2022. Målet innebär att kommunen ska planera för tillväxt med cirka 6100 invånare, vilket ska jämföras med en befolkningstillväxt med 1500 personer netto räknat från millenniumskiftet. Denna utveckling klarades tack vare en nettoinvandring motsvarande 1500 personer. Dagens mål i ÖP-2040 innebär en fyra gånger större ökning än de senaste två decennierna. Vi anser detta huvudmål i ÖP-2040 är orealistiskt, där kommunens allokering av kommunala resurser riskerar att bli felaktigt. Vi hade förväntat oss en mer öppen politisk debatt kring konkret satta mål hur tillexempel kommunen ska öka välfärden genom satta mål såsom att minska vårdköer, höjda resultat inom skolsektorn och inte minst konkreta klimat- och miljömål hur vi i Motala kommun ska klara av klimatomställningen.

 

Klimat- och naturkrisen blir allt värre och för med sig mänskligt lidande och förlust av biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem. I detta allvarliga läge är det rimligt att förvänta sig att våra politiker inser allvaret och presenterar kraftfulla åtgärder för att stävja kriserna. Vi saknar detta i årets valrörelse, inte minst i kommunalvalet. Genom en valenkät har Naturskyddsföreningen i Motala visserligen fått en start på en lokal klimat- och miljödebatt men detta har inte fångats upp i den pågående lokala valrörelsen. 

Det behövs ett seriöst engagemang och ledarskap i kommunens omställning som tar hänsyn till både klimatet och den biologiska mångfalden. För att klara klimatomställningen krävs politiker som lyfter blicken och som är redo att fatta modiga beslut och genomföra långsiktiga och konkreta åtgärder. Hur ska vi annars klara den allt mer tydliga klimatkrisen vi ser i spåren av såsom pågående krig i vår närhet, klimatkris med extremväder, men också onödig exploatering av brukbar jordbruksmark som riskerar vår livsmedelsförsörjning?

 

Politiska beslut för en kraftfull omställning måste fattas idag och inte i framtiden. Nuvarande antagna översiktsplan behöver omgående ses över. Nu måste alla politiker vakna upp och ta ansvar för att utveckla ett samarbete med civilsamhället och gemensamt forma en ambitiös och långsiktig klimat- och miljöpolitik med Agenda 2030 som grund.

Vi i Naturskyddsföreningen är många, och vi är djupt oroade.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa