Tillsammans utvecklar vi hela Östergötland

Så har regionfullmäktige i bred politisk enighet antagit Östergötlands Regionala utvecklingsstrategi (RUS). Att det finns en bred politisk samsyn är en styrka för Östergötland och bidrar till långsiktighet i det regionala utvecklingsarbetet.

Debatt 25 oktober 2021 16:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har varit en lång process där regionen har samverkat med samtliga länets kommuner och ett stort antal aktörer från länets näringsliv men också företrädare från föreningar, organisationer och människor inom den idéburna sektorn. Under arbetet med att formulera en strategi har många frågor som är viktiga för regionens utveckling, och som vi behöver fortsätta arbeta tillsammans med, lyfts fram. Den gemensamma nämnaren för dessa frågor är hur vi tillsammans kan göra omställningen till ett hållbart samhälle. 

Strategin är en gemensam målbild med sikte på att skapa goda livsvillkor för alla människor i hela Östergötland. Sex strategiska områden som är långsiktigt viktiga för hela Östergötlands utveckling har pekats ut. 

 

Skapa ett mer digitalt Östergötland. Denna omställning ställer nya krav på arbetsliv, tillväxt, hållbarhet och demokrati. Den digitala delaktigheten blir viktig att värna men också den digitala säkerheten och anpassningen till ett förändrat arbetsliv. 

Skapa ett grönare Östergötland. Med grön omställning ska Östergötland bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Vi måste arbeta mer cirkulärt och använda våra transporter, lokaler och bostäder så resurseffektivt som möjligt.

Bygga kunskap och kompetens genom livslångt lärande. Att klara både grund och gymnasieskolan är grundläggande för att skapa goda livsvillkor men det är också viktigt att det i länet finns tillgång till ett relevant och varierat utbildningsutbud som ger möjlighet till livslångt lärande.

 

Skapa attraktiva livsmiljöer. En god samhällsplanering är grunden för att bygga goda, attraktiva och trygga boendemiljöer i länet. För att skapa trygghet och goda livsvillkor är även ett starkt kultur- och idrottsliv en viktig ingrediens, liksom tillgången till nära och jämlik vård. 

Skapa förnyelseförmåga och konkurrenskraft. Arbetet med att stärka tillgången till kompetens, stärka entreprenörskap och företagande och kraftsamling kring våra regionala styrkeområden skapar ett konkurrenskraftigt Östergötland. 

Knyt samman Östergötland och ta tillvara det goda läget. Att skapa förutsättningar för hållbart resande, digital uppkoppling och en sammanhållen bostads- och arbetsmarknad i hela länet gör att vi kan ta vara på de värden som finns i Östergötlands olika kommuner. Östergötland goda geografiska läge gör att vi kan positionera oss mot andra regioner där samverkan spelar en stor roll för att vår fortsatta regionala tillväxt kommer hela regionen till del.

 

Nu när utvecklingsstrategin är antagen av regionfullmäktige, tar nästa fas vid. Nu ska den genomföras och kontinuerligt följas upp utifrån de insatser som planeras. Allt kommer inte kunna genomföras på en gång. Här behövs insatser både på lång och kort sikt och prioriteringar behöver göras. Även denna fas genomförs i bred samverkan med andra aktörer inte minst från civilsamhället och där Region Östergötland har och tar samordningsansvaret. Tillsammans utvecklar vi hela Östergötland!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Nu faller domarna – när kommer bokslutet?

Nu faller domarna – när kommer bokslutet?

Debatt: Vi väntar på en buss som aldrig kommer

Utan lokaltidningarna dör demokratin – varken kommunsidor eller lokala Facebookgrupper kan matcha Corren, NT och MVT

Utan lokaltidningarna dör demokratin – varken kommunsidor eller lokala Facebookgrupper kan matcha Corren, NT och MVT

Han köpte ostron när stadsdelen brann – slår ifrån sig allt ansvar • Planerar nya demonstrationer • Därför "avskyr" han islam • "Största hindret är att jag kan bli mördad"

Han köpte ostron när stadsdelen brann – slår ifrån sig allt ansvar • Planerar nya demonstrationer • Därför "avskyr" han islam • "Största hindret är att jag kan bli mördad"

Stina är i Stockholm och protesterar: "Krävs radikala åtgärder om vi ska lyckas"

Stina är i Stockholm och protesterar: "Krävs radikala åtgärder om vi ska lyckas"
Visa fler