Mycket ovanligt att MÖD upphäver detaljplanebeslut

Debatt 11 maj 2023 16:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detaljplanen för Lalandias vattenlekland och kommunens simhall har underkänts av högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt. MÖD gjorde bedömningen att det förelåg sådana omständigheter att en överprövning av detaljplanen måste medges vilket i sin tur bekräftar hur betydelsefullt det är att värna och försvara vår demokratiska samhällsordning. Det civila samhället ges genom demokratins spelregler rättigheten att få maktelitens beslut granskade, och detta helt kostnadsfritt. Att ingen kostnad tas ut för att överklaga ger alla invånare exakt samma möjlighet och är inget som endast förbehålls de som förfogar över ett välfyllt bankkonto. 

Ett starkt civilsamhälle är viktigt i en demokrati. När vi misstänker att beslut i t ex en kommun ej vilar på laglig grund eller om besluten strider mot andra bestämmelser så har vi alltså rätt att få saken prövad i domstol. Vilka domstolar man överklagar till beror på ärendets art. Det är dock ytterst få som får sina mål prövade i högsta instans. I fallet med detaljplanen för Tvättsvampen så beviljades prövningstillstånd vilket endast sker i ca 10% av de överklagade detaljplaner som skickas till MÖD. Utfallet för hur många detaljplaner som upphävs i sin helhet är så låg som ca 5% enligt statistik från PBL Kunskapsbank. Det är med andra ord mycket ovanligt att MÖD upphäver ett detaljplanebeslut. 

Detaljplanen upphävs i sin helhet, påverkan på den fridlysta arten fladdermöss var avgörande. Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt döda eller störa fladdermöss samt att skada eller förstöra deras fortplantningsområden och viloplatser. Tyvärr har MÖD meddelat att de inte prövar övriga invändningar mot detaljplanen då hotet mot fladdermössen är fullt tillräckligt för att upphäva planen. Det hade varit värdefullt om domstolen även gett besked om alla andra invändningar som framförts. 

Nu har alla som har intresse av Motala kommuns ansträngningar för att möjliggöra Lalandias affärsplaner i Varamon fått tydliga besked. Av de fem detaljplaner som tagits fram och godkänts av politikerna har endast en enda (1 st) vunnit laga kraft. De andra fyra har upphävts av domstol. Fyra av fem planer har alltså underkänts vilket säger en hel del om kommunens detaljplanearbete. Kunskapen tycks vara bristfällig. Eller är det så illa att kommunens personal och även beslutande politiker medvetet struntar i vad lagar och regler föreskriver när detaljplaner tas fram. Vilket som är värst är omöjligt att avgöra. Att skyddade arter väger tungt i ett detaljplanearbete borde vara känt för samtliga inblandade. Inte heller inköpta advokattjänster, så kallad specialistkompetens, kunde ”trolla bort” kommunens tillkortakommanden.

I sociala medier görs nu uttalanden som är ytterst osmakliga och onyanserade. Hat och ilska riktas mot dem som överklagat och mot domstolen i stället för att riktas mot kommunen som de facto har gjort fel. Ska någon kritiseras så är det kommunen. Det är hög tid att Motala kommun rättar in sig i ledet och slutar att presentera detaljplaner som strider mot plan- och bygglagen samt mot gällande natur- och artskyddsbestämmelser. 

Harriet Svensson

Oberoende granskare och skribent


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa