Lalandia är en högt prioriterad etablering

Mycket är på gång i Motala! Det byggs, planeras och utvecklas både i stad och på landsbygd. Ett av alla projekt är Lalandias etablering. Projektet har som bekant pågått en lång tid och vi vill uppdatera lite om läget då vi får många frågor.

Debatt 27 oktober 2022 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Blir det verkligen ett Lalandia i Motala och varför tar det så lång tid? 

Många av projekten i vår kommun är långsiktiga och tar tid att förverkliga. Detaljplaneprocessen kan upplevas lång och omständlig men den är viktig. Enligt plan- och bygglagen måste vi ta in alla synpunkter och överväga alla aspekter i detaljplanearbetet. Detta är bra och vi ska värna om vår möjlighet att tycka till. Däremot är det bekymmersamt att överklagandeprocessen tar så lång tid.

 

Politiskt är vi enade om att Lalandias etablering i Motala är högt prioriterad. Etableringen är viktig för vår utveckling och framtid och det är en investering som inte bara kommer att främja Motala utan hela regionen. Detta genom fler besökare, ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter.

Vi ser redan nu att den tänkta etableringen ger oss positiva effekter. Detta genom att andra exploatörer och investerare upptäckt Motala som en plats och möjlig arena att etablera och utveckla sin verksamhet på. Det ser vi som mycket positivt då det skapar många ekonomiska och arbetsmässiga fördelar för Motalas framtid, för regionen och för Sverige.

 

Motala kommun har en löpande dialog med Lalandia. De är uthålliga trots en lång process med överklaganden. Bolagsledningen är mån om att poängtera att etableringen i Motala är högt prioriterad. Lalandia har informerat oss om att det pågår en omstrukturering av företaget. Ett möjligt scenario är att bolaget får en ny ägarstruktur. Deras planer och visioner kommer att föras över till en eventuellt ny ägare. 

Vi följer händelseutvecklingen noga och har en tät dialog när det gäller projektet och eventuella förändringar av Lalandias bolagsstruktur.

 

En förutsättning för att etableringen ska bli verklighet är dock att detaljplanerna vinner laga kraft. Samtliga detaljplaner för Lalandias etablering har överklagats och vi väntar på besked från Mark- och miljödomstolen. 

Under tiden fortsätter vi arbeta för att Lalandias nästa etablering ska bli i Motala. Det som är mest aktuellt just nu är nya detaljplaner för Folkets park. Samrådet för dessa pågår 3-31oktober. 

 

Parallellt med detta arbetar vi med ett antal projekt som är viktiga för stadsutvecklingen och Motalas framtid. Vi ser fram emot den utveckling vi står inför. Vi har många utmaningar men vi har också otroligt många möjligheter som vi behöver ta tillvara.

Tillsammans utvecklar vi framtidens Motala!

 

Gruppledare

Erik Forslund (KD)

Marcus Lejonqvist (SD)

Elias Hallén (MP)

Torbjörn Holmqvist (S)

Sara Ankarberg (L)

Philip Assarsson (M)

Sten Westberg (C)

Rebecca Roxvret (V)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa