Har våldet normaliserats även hos socialtjänsten?

Inte en kvinna till!

"Kvinnan skulle träffa sina barn, som var omhändertagna, ett möte som planerats av Motala kommun" skriver Tina Olby.

"Kvinnan skulle träffa sina barn, som var omhändertagna, ett möte som planerats av Motala kommun" skriver Tina Olby.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2022-04-27 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dödligt våld mot kvinnor utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Forskning tyder på att det största bakomliggande motivet till dödligt våld mot kvinnor är mannens anspråk på kontroll av kvinnan. Detta blir tydligt då morden ofta begås i samband med separation eller efter separation.

Hittills i år har mer än 15 kvinnor dödats av en man som kvinnan har eller haft en nära relation till.

Detta är rekord, i världens mest jämställda land med en feministisk regering och där staten delat ut miljontals kronor till myndigheter avsedda för utbildning inom området mäns våld mot kvinnor.

15 april 2021 knivdödades en kvinna i en gångtunnel på Linköpings Resecentrum av sin före detta man. Ett knivmord på allmän plats, mitt på dagen, mitt bland folk.

Kvinnan skulle träffa sina barn, som var omhändertagna, ett möte som planerats av Motala kommun. 

Barnen är placerade i Motala och Tranås kommuner. Föräldrarnas umgänge har tidigare planerats av kommunerna och skett ett flertal gånger i Linköping under överinseende av personal från socialtjänsten. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO påpekar brister i hanteringen av ärendet i bland annat planeringen av barnens umgänge med föräldrarna, då alla omständigheter inte beaktats och viktiga bestämmelser om barn som utsatts för våld eller bevittnat våld har inte helt tillämpats. Vidare har barnrättsperspektivet inte värnats samt att våldsaspekten vid flera tillfällen inte har beaktats liksom förekomsten av latent risk för upprepat våld eller hot och våld. IVO har även funnit brister i dokumentationsskyldigheten samt uppmanar kommunerna att aktivt verka för att skapa förutsättningar för samverkan.

IVO har fattat beslut med bland annat utgångspunkt från kommunernas Lex Sarah-anmälningar och begär in ytterligare redovisning senast 11 maj 2022 i syfte att bristerna ska avhjälpas.

Hur kunde det gå så katastrofalt illa när bakgrunden var välkänd och signalerna så tydliga? Har våldet normaliserats även hos socialtjänsten? Problematiken är inte lätt och det är därför det krävs djupgående och gedigen kunskap och förståelse av mäns våld mot kvinnor och våld i hederns namn. 

Varför är män med välkänt våldskapital över huvud taget lagligen tillåtna att ha umgänge med sina barn? Förhoppningsvis ska barnrättslagen från 2021 med stärkt barnrättsperspektiv sätta stopp för detta.

Ett antal rapporter och kartläggningar samt utredningar från stat och myndigheter samt organisationer påvisar strukturella brister i hanteringen hos kommuner, rättsväsendet och myndigheter avseende mäns våld mot kvinnor, dödsfall, vårdnad, boende, umgänge, skyddade personuppgifter, kontaktförbud med mera. Genomgående brister som presenteras i materialet och kräver förbättring är samverkan, utveckling av metoder och arbetssätt, användning av den kunskap som finns, följa forskningen, förebyggande arbete samt ska brottsbekämpningen effektiviseras.

Mäns våld mot kvinnor är ett kompetensområde. 

För chefer och ledning är kunskap om och förståelse för våldets mekanismer och konsekvenser grundläggande, såväl som att våga se och prata öppet om våld och stå på de våldsutsattas sida och härbärgera att gärningsman och brottsoffer ger olika berättelser.” 

SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Efter att ha varit aktiv i Motala Kvinnojour i trettio år är det inte svårt att reflektera över att utvecklingen och kunskapsinhämtningen går oförsvarligt långsamt och under tiden offras kvinnor. Barn måste värnas och alla kvinnor är skyddsvärda!