Att riva en fungerande ishall vore kapitalförstöring

När tänker sig Alliansen att ishallar vid Riksväg 50 ska vara klara och hur ska dessa finansieras?

Debatt 30 juni 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag ska här försöka ge en förklaring till vårt ställningstagande i frågan. Efter att ha tagit del av utredningen om projektet vid Riksväg 50 och analyserat detta har vi kommit fram till följande ställningstagande:

 

Vi ställde oss positiva till avsiktsförklaringen och förstudien om ishallar vid Riksväg 50. Under tidens gång har försvårande och kostnadsdrivande faktorer kring beslutet uppstått. Det gäller inte minst projektets tidsram som fastslog att verksamhet skulle kunna bedrivas i ishallarna från och med hösten 2023. Detta har visat sig omöjligt och förutsättningarna för föreslagets beslut har därmed förändrats i grunden. Vi står inför avgörande val av investeringar framför oss, inte minst inom välfärden med förskolor, skolor och äldreboenden.

Att bygga en ishall bör vara av hög prioritet och igångsättas så fort som det är möjligt så att den kan komma våra medborgare till gagn inom rimlig tid. I förstudien om ishallar finns en kalkyl som indikerar en investeringsnivå på cirka 295 miljoner kronor. Utifrån rådande kostnadsutveckling vad avser material, ökad inflation samt stigande räntor torde investeringskostnaden öka med i snitt 30 procent. Vi har dessutom en ökad pensionsskuld om cirka 40 miljoner kronor årligen att hantera.

 

Utifrån projektets karaktär är också en sviktande bostadsmarknad att beakta. Det är troligt att bostadspriser sjunker och att rörligheten på bostadsmarknaden minskar inom de kommande åren. Vi är dock inte emot att exploatera området vid gamla Motalaexpress framgent. Inom kommande år har Motala kommun en tung investeringsbudget framför sig och det gäller framförallt ökade kostnader inom välfärden. Det handlar om att prioritera våra resurser noggrant och ansvarsfullt.

 

Samtidigt finns en stor risk att ishall vid Riksväg 50 kommer att överklagas, vilket kan resultera i ett färdigställande först år 2026 eller 2027. På befintlig plats finns en antagen detaljplan, vilket underlättar processen, samtidigt som kostnaderna beräknas bli betydligt lägre. På befintlig plats finns dessutom en fullt funktionell ishockeyhall. Att riva en ishall som har en långt kvarstående livslängd vore ren kapitalförstöring.

Moderaterna med sina Allianspartier är svaren skyldiga. När tänker Alliansen att ishallarna ska vara färdigställda? Alliansen har i sin budget investeringar på 2,2 miljarder kronor de kommande tre åren utöver ishallsprojektet. Frågan som alla Motalabor behöver få svar på är hur Alliansen tänker finansiera detta projekt. Genom enorma lån i en tid av skenande räntor, eller genom att skjuta på välfärdsinvesteringar, eller genom Bostadsstiftelsen Platens hyresgäster med högre hyror vid en bolagisering och utförsäljning av allmännyttan, eller vill de rent av höja skatten för att finansiera sitt lånekalas?

 

När vi socialdemokrater styrde senast var det just Moderaterna som kritiserade oss för att kommunen lånade för mycket. Det handlar om att ta ansvar för kommunens ekonomi. Vi står inför stora investeringar i välfärden som är direkt nödvändiga för att Motala kommun ska kunna tillgodose ändamålsenliga lokaler inom skola, vård och omsorg. Vi politiker behöver prioritera våra investeringar och sätta prestigen åt sidan. 190 miljoner kronor är skillnaden mellan Riksväg 50 och befintlig plats. Det motsvarar nästan kostnaden för det nya äldreboendet som ska byggas, en förskola och kombinerad gymnastikhall och fritidsgård på Ekön.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa