Stora satsningar på infrastruktur

17 november 2016 06:00

Rätt investeringar i infrastruktur bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden. Nu fortsätter vi vårt samhällsbygge. I regeringens infrastrukturproposition för nästa planperiod 2018-2029 vill vi därför öka de ekonomiska ramarna med drygt 100 miljarder. Det behövs för att kunna göra kraftfulla förstärkningar av drift och underhåll av järnvägen liksom insatser för vägnätet. Det ger också möjligheter till välbehövliga utbyggnader.

Vi prioriterar en bättre fungerande järnvägstrafik. Tågen ska gå i tid. Därför har regeringen ökat det anslaget till järnvägsunderhåll med hela 1,34 miljarder per år 2016-2018. Men mer behövs göras. I infrastrukturpropositionen ökar vi därför anslaget över planperioden till drift- och underhåll av järnvägen kraftigt. Ökningen jämfört med innevarande plan 2014-2025 uppgår till hela 47 procent inklusive redan aviserade satsningar 2019-2020. För att så snabbt som möjligt få effekt av satsningen avses ökningen vara relativt större tidigt under planperioden. Även medel till drift och underhåll av vägnätet ökar.

Regeringens mål är vidare att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman via Östergötland. Nuvarande utredningsläge avseende det mest omfattande utbyggnadsalternativet visar att ett fullt utbyggt system skulle kunna färdigställas 2035–2040. Utbyggnaden ska ske i en takt som ekonomin tillåter. Det är centralt att det finns ett brett stöd i riksdagen inför beslut om Sverige ska satsa på nya stambanor.

Den första etappen blir Ostlänken mellan Linköping och Järna. Den börjar byggas redan 2017. Byggandet av Ostlänken kommer att minska avståndet mellan Östergötland och Stockholm rejält vilket är mycket positivt för industrin men ökar också arbetsmarknadsregionen så fler får bättre förutsättningar att pendla. Den kommer också leda till att kapacitet frigörs på befintlig bana.

Utveckling av statens infrastruktur är också en viktig del i att skapa goda förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Dagens bostadsbrist hämmar tillväxten och minskar rörligheten på arbetsmarknaden. Det här är en potential för ökat bostadsbyggande som samhället framöver behöver utnyttja bättre.

Sverige är en stark industrination där industrin, inklusive de industrinära tjänsteföretagen, skapar närmare en miljon jobb och står för större delen av landets export. Regeringens ambition är att en större andel av de långväga godstransporterna går på järnväg och via sjöfart än i dag.

Den svenska modellen bygger på att samverkan och samarbete. Vi vill se ett Sverige som håller ihop och utvecklas. Därför investerar vi innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Så bygger vi välfungerande infrastruktur för framtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!