Insändare Svar på "Hela Varamon behöver skydd", 2/2.

Insändaren ger uttryck för misstro mot vår demokrati och hur kommunens planering leder fram till beslut. Ett tungt ansvar vilar på våra politiker att värna om legitimiteten i alla planbeslut. Frånvaron av våra politiker i den offentliga debatten öppnar för ökad populism. De frågor som ställs i insändaren kan uppfattas som ett försök att förminska de värden som Naturskyddsföreningen i Motala står för. Vi vill därför bemöta och klargöra våra ståndpunkter i Lalandiafrågan och kommunens planering.

Vi anser att kommunen måste ha ett helhetsperspektiv i sin planering, vilket också framgår av vårt samrådsyttrande till kommunen. Vi håller med om att en exploatering innebär negativ miljöpåverkan. Vår inriktning när vi granskat kommunens detaljplaner för Lalandia har varit att planerna bör anpassas för att största möjliga hänsyn till naturvärden, klimat- och miljömål, miljökvalitetsnormer och riksintressen tas, för att de negativa miljökonsekvenserna ska minimeras eller om möjligt undvikas.

Vi vill tydligt klargöra att det inte på något sätt har bedrivits någon förhandling med Motala kommun som anspelas i insändaren. Detta vore helt orimligt. Naturskyddsföreningen är ingen myndighet, utan en ideell organisation, Sveriges största miljöorganisation med över 226 000 medlemmar. Den kommunala detaljplaneringen vilar på planmonopolet och utgör en viktig myndighetsutövning.

Våra ståndpunkter i planerna för Lalandia kan utläsas i vårt samrådsyttrande på vår hemsida. Lalandias etablering är en näringslivssatsning som av många beräknas ge ett stort bidrag till nya arbetstillfällen i Motala med omnejd. Ansvaret för ekonomi och risker för Lalandiaplanerna vilar helt på kommunen. Ett enhälligt kommunfullmäktige har godkänt Lalandiaplanerna efter två års mediedebatt, samråd och granskningar samt ett kommunalval. Detta ger Lalandiasatsningen en tydlig legitimitet, vilket utgör bakgrunden till vårt ställningstagande att avstå från att överklaga tagna planbeslut.

Naturskyddsföreningen i Motala

Line Holgerson

ordförande

Rolf Ström

styrelseledamot och presstalesman