Asylengruppen: Kommunen ignorerar sin egen undersökning

Asylengruppen har medvetet hållit en lågmäld profil eftersom vi företräder en större grupp som vi vill ska få komma till tals.

26 oktober 2013 06:04

Många insändare och artiklar har hållit en avsevärt låg nivå, i vissa fall med personangrepp. Vi är mer intresserade att på ett konstruktivt sätt lyfta fram fakta som pekar på problem. Vi kan inte garantera att alla som är emot exploateringen av Asylenparken håller med oss om allt vi skriver. Men vi tror att de flesta håller med om att det, i stället för att gnälla på varann, är bättre att hålla en hög konstruktiv nivå.

Således har Asylengruppen kommit fram till en slutsats. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), som finns på Vadstena kommuns hemsida, visar att byggnation i Asylenparken kommer att ha stor påverkan på kulturvärdet. Kulturnämnden är ju dessutom emot byggandet. Parken är av riksintresse.

Den visar vidare på liten påverkan av naturvärden. Men då ska man också veta att MKB:n utelämnat det faktum att parken hyser flera fridlysta arter, som olika sorters fladdermöss och råkor. Det finns inte någon tydlig kommentar eller utredning om hur vattentäkten påverkas. Där menar kommunen att det är upp till länsstyrelsen att ta ställning.

Bullerplank mot för höga gränsvärden är ett förslag som sägs mildra bullernivån. Och att det kraftigt stör stadsbilden framkommer tydligt. Som kompensation väljer man som förslag en gemensam uteplats för dem som bor på de två översta våningarna eftersom planket inte räcker till.

Parkeringsfrågan verkar inte heller löst, vilket får hela detaljplanen att framstå som ofärdig.

Asylengruppen, representerad av Fredrik Fagrell, var på samrådsmötet gällande MKB:n kvällen den 22 oktober mellan kl.18:30 och 20. Där framgick att VFAB, med fullt stöd från kommunen, kommer att driva projektet så långt det går. Man kommer inte att ta hänsyn till varken opinion eller utredningar, utan inväntar enbart svar från länsstyrelsen.

Det ligger en begäran om byggnadsminnesförklaring av Asylen med omnejd hos länsstyrelsen, vilket gör att kommunen inte får börja bygga i parken förrän den frågan är helt utredd. Länsstyrelsen kan under tiden, trots detta, ändå bevilja bygglov. Men kommunen får alltså inte bygga innan det är färdigutrett.

Ändå har man valt att, redan innan allt är klart, gräva in rör från Slottsgatan, med hänvisning till att man ändå har grävt upp gatan och vill slippa göra det en gång till. Asylengruppen undrar vad som krävs för att kommunen ska stoppa projektet.

Ni har en betydande opinion mot er (cirka 1000 namnunderskrifter finns i dag). MKB:n visar att man inte bör bygga i parken, på grund av att det ger stora kulturella konsekvenser.

Kommunens egen kulturnämnd är emot byggandet. Naturskyddsföreningen är emot byggandet. Vinningen för Vadstena kommuns invånare blir ytterst liten. Risken finns att turismen tar skada.

Länstyrelsen har begärt att det görs en MKB, vilket visar på att de också tror att det kommer att ge stora konsekvenser. Kommunen menar att MKB:n vilar på gamla utredningar från 1980-talet, vilket är halva sanningen. Ramböll, som varit med och tagit fram materialet ,menar att även en utredning från 2000-talet, Calluna, ger stöd åt slutresultatet.

Det finns i dag både lediga lägenheter, osålda villor och obebyggda färdiga tomter. Att tre fyravåningshus i Asylenparken skulle ändra den trenden verkar sannolikt låg. Det är snarare sysselsättning som skulle kunna ändra den utvecklingen. Att skapa sysselsättning i en småstad i dagens Sverige är den enskilt största utmaningen. Finns inte jobben är anledningen att flytta till vackra Vadstena väldigt låg. Då hjälper det inte hur många bostäder i vackra miljöer man än bygger.

I den demokratiska andans namn undrar vi i Asylengruppen: Vad mer kan ni egentligen begära att opinionen ska göra?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Fagrell för Asylengruppen