Den här texten handlar om ditt sätt att hantera förtroendeuppdraget som ordförande i kommunfullmäktige i Vadstena, kommunens högsta beslutande organ; vi i Vänsterpartiets fullmäktigegrupp menar att du sköter det dåligt.

Som mötesordförande i kommunfullmäktige har du agerat olämpligt. Ditt påpekande om att inlägg måste vara ”rappt och relevant” innan vi ledamöter – eventuellt – får gå upp i talarstolen blir till ett påpekande om att vi får ordet med reservation. Om vi nu alltså får ordet alls, vilket inte alltid är fallet. Du förhindrade till exempel att en diskussion över huvud taget fick förekomma kring kommunens årsredovisning på sammanträdet 24/4 genom att utan tydlig markering kasta in mötet på nästa ärende, något som också upprört ledamöter inom ditt eget parti Moderaterna.

Att du sedan kryddar sammanträdena med personliga småkommentarer och illa placerade lustigheter gör inte saken bättre. Ordförandes uppgift är att fördela ordet och hålla mötesordning.

Allt detta upplevs av såväl flera ledamöter som åhörare som att du ofta har en arrogant och kränkande attityd mot både ledamöter och allmänhet, som vill ställa en fråga eller invånare som vill plädera för ett medborgarförslag. Det har lett till att ledamöter känner obehag att begära ordet under ditt ledarskap.

Fler exempel skulle kunna anföras, men det är inte vår avsikt att här publicera en syndakatalog. Vår önskan är istället att ordningen återställs i fullmäktige på ett sätt som främjar demokrati och yttrandefrihet i Vadstena kommuns högsta beslutande organ.

Tyvärr kan vi inte se att ett fortsatt förtroende med dig vid ordförandeklubban är möjligt utan en radikal förändring. Sker inte det blir vi tvungna att kräva din avgång.

Dag Källman

gruppledare

Eva Skoog

Gun Möller

Anita Källman

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Vadstena kommunfullmäktige

Svar:

I ett affekterat tonläge skriver Dag Källman (V) om kommunfullmäktige i Vadstena och framför diverse klagomål. Jag förundras över att en ledamot, som varit med flera mandatperioder, klagar på att ordföranden ser till att god praxis och aktuella mötesregler följs och önskar att inläggen är relevanta.

I första hand är det ordföranden som ska se till att bland annat kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning följs. Samtidigt är det väsentligt att de enskilda ledamöterna håller sig till förhandlingsordningen och bidrar till god mötespraxis.

Dag Källmans påstående om förhindrad diskussion är grundlöst. Hanteringen var helt korrekt. Det var ett beslutsärende om årsredovisningen, inte ett debattärende. Efter tjänstemännens presentation av årsredovisningen gavs tillfälle att ställa frågor. En ledamot begärde ordet, men avstod när jag informerade om att det nu gällde frågor om årsredovisningens innehåll. Dag Källman begärde inte ordet och ställde ingen fråga.

Eftersom inga frågor fanns läste jag upp, som brukligt, ett förslag till beslut och lämnade ordet fritt. Då kan alla ledamöter begära ordet och till exempel peka på oklarheter, föreslå ändringar eller ett annat beslut. Ingen begärde ordet, inte heller Dag Källman, trots att jag för tydlighetens skull frågade en extra gång om någon ville ha ordet. Därefter biföll KF förslaget till beslut, och ingen reserverade sig.

Dag Källmans påstående om förhindrad diskussion är alltså felaktigt. Vill man yttra sig ska man begära ordet, och det vet Dag Källman mycket väl. Varför Dag Källman inte gjorde det denna gång vet bara han själv. Kanske hade han tankarna på annat håll. I vilket fall ska han inte skylla på ordföranden.

Under Allmänhetens frågestund är det ordförandens sak att se till att det är just en fråga som ställs. Frågestunden ska inte användas för allmän argumentation eller för en viss sak. Vid detta möte började en person läsa upp ett anförande. Jag påpekade då, naturligtvis genom att avbryta, att det nu är frågestund och bad personen framföra sin fråga. Detta är ordförandens ansvar att göra. Dag Källman vet det, eller borde åtminstone ta reda på det, innan han skriver öppna brev och klagar på hur ordföranden sköter sitt uppdrag.

Av många skäl upplevs möten i politiska församlingar, inte minst i kommunfullmäktige, som tråkiga och mångordiga. Min uppmaning till ledamöterna att i görligaste mån göra inlägg rappt och relevant syftar till att göra kommunfullmäktiges möte mer stimulerande och intressanta. Det är beklagligt att Dag Källman anser att det skulle vara ett problem.

Om Dag Källman, eller någon annan, i framtiden har frågor och synpunkter på mig som ordförande skulle jag uppskatta en personlig kontakt. Samtal tror jag leder till större förståelse och respekt än öppna brev med klagomål.

Arne Sjöberg (M)

ordförande i kommunfullmäktige i Vadstena