Svar på ”Förtur till lägenheter måste upphöra”, 1/2.

Som debattörerna skriver finns viss förtur inom Bostadsstiftelsen Platen verksamhet.

Bostadsstiftelsen Platen frångår sina rutiner vid uthyrning i tre fall:

- Förtur av medicinska skäl

Medicinsk förtur kan beviljas till en hyresgäst hos Bostadsstiftelsen Platen som på grund av sin hälsa inte längre kan bo kvar i sin bostad. För att få en förtur krävs läkarintyg som påvisar vilket behov av lägenhet som krävs.

Antal beviljade förturer 2018: 2 st.

- Förtur på grund av nytt arbete i Motala kommun

Arbetsförtur kan beviljas till en kund som kan uppvisa ett anställningsintyg hos ett företag i Motala kommun och som bor mer än 9–10 mil från Motala.

Antal beviljade arbetsförturer 2018: 19 st.

- Förtur av sociala skäl

Grunden är att någon annan myndighet gör bedömningen att personen inte kan få ett förstahandskontrakt genom det ordinarie uthyrningssystemet. Det kan handla om personer som ”straffat ut sig” från bostadsmarknaden, personer som inte har ekonomiska förutsättningar för eget kontrakt, kvinnofrids- och mansfridsärenden, funktionsnedsättningar som kräver tillgång eller närhet till särskilt boende, nyanlända som fått ett permanent uppehållstillstånd och kommunplacering via Migrationsverkets uppgörelse med kommunen och ensamkommande barn som bott på HVB-hem i kommunen.

Antal beviljade sociala förturer via socialförvaltningen under 2018: 9

Antal beviljade sociala förturer via bildningsförvaltning under 2018: cirka 35

Förturen ska ske på ett sådant sätt att diskriminering inte kan uppstå, och skäl för förtur ska alltid styrkas.

Motala kommun har brist på bostäder. Bostadsstiftelsen ska bli en motor i bostadsbyggandet, och vår förhoppning är att Motalaborna under kommande fyra år ständigt ska se hur byggnation blir verklighet. Dessutom välkomnar vi fler privata aktörer för ett bredare bostadsutbud.

Integrationen är ett av vår kommuns största problem. Vi integrerar inte människor genom att ordna med husvagnslösningar eller att uppmuntra trångboddhet. Det är inte värdigt att människor bor så. I ett första steg tror v på aktiviteter i utanförskapsområdena som främjar delaktighet i det svenska samhället. Vi prioriterar integrationsfrågan högt och ser också de problem som segregationen medför. Arbetslösheten bland nyanlända är hög, skolresultaten låga och brottsstatistiken är hög. Det måste vi ta tag i!

Snarare än att svartmåla och ställa grupper emot varandra ska vi skapa förutsättningar för alla invånare i Motala kommun att klara skolan, ha en meningsfull sysselsättning och en bostad.

Daniel Starkengren (M)

ordförande Bostadsstiftelsen Platen

Kåre Friberg (M)

kommunstyrelsens ordförande