Kommunen gör många satsningar i Borensberg

Under 2020 är arbeten inom många utvecklingsområden på gång och fler förbättringar kommer att ske, skriver tre politiker i ledningen för Motala kommun.

Svar på ”Kommunen satsar för lite i Borensberg”, 28/1.

Till skillnad från vad Framtid Borensberg genom Conny Ringvide skriver, har det gjorts många satsningar under de senaste åren i Borensberg och fler är på gång. Här anger vi några av satsningarna och vad som kommer att göras.

VA, elnät och gator med belysning för Hällalund har byggts ut. Detta för att möjliggöra för nya bostäder i området. Under 2019 gjordes satsningar med 12 st. nya belysningscentraler, 22 belysningsstolpar och 1150 meter ny kabel. 2020 kommer armaturer för cirka 700 tkr att bytas i samhället. Dessa satsningar är mycket viktiga men kanske inte syns och märks i vardagen.

Detaljplaner som möjliggör för bostäder och annan verksamhet är ett annat viktigt område. Vi har planlagt Erstorps industri/verksamhetsområde vilket är ett område som det nu börjar visas intresse för. Vi ser Borensberg som en strategisk viktig utbyggnadsort i kommunen. 

Som ett led i detta arbete har planläggningen med Bråta hagar (väster om Hällsätersleden) påbörjats. Här planeras för cirka 100 bostäder och området kan även inrymma ett nytt äldreboende för boende med biståndsbeslut. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten där ICA tidigare låg pågår också. Detta möjliggör nya bostäder centralt i Borensberg.

Vi har iordningställt parkeringen mitt emot Börslycke gårds nya butik/anläggning. Vi har även iordningställt området mellan campingen och ställplatsen vid Göta kanal och möjliggjort en utbyggnad av ställplatserna. Ett trädäck med fasta bänkar har iordningställts mellan Hamngatan och Motala ström. Här finns även bänkbord som ger möjlighet att njuta av medhavd fika i närhet till vattnet.

En av sex källsorteringsstationer för offentlig miljö har placerats för test vid Borensbergs bussterminal vilket möjliggör att medborgarna på ett miljövänligt sätt kan kasta sina sopor även utanför hemmet. 

Under 2020 är arbeten inom många utvecklingsområden på gång och fler förbättringar kommer att ske. Bland annat handlar det om renovering av lekplatsen vid Björkvägen, utbyggnad av industriområdet Erstorp, utbyggnad av Bergvägen för att möjliggöra byggnation av 2-3 småhus och återupptagandet av förstudien av skolverksamheten i Borensberg. Detta är bara några av de frågor som rör Borensberg och som finns på vår agenda.

Framtid Borensberg framförde under hösten 2019 ett antal frågor till Alliansen vilka besvarades skriftligen. Här framgår även vilka frågor som kommunen inte äger,  exempelvis trafiksituationen över Motala ström. Kommunen tar självklart detta på allvar och för dialog med Trafikverket.

Kenneth Söderman (L), tj ordförande i kommunstyrelsen
Caroline Unéus (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Bengt-Åke Karlsson (C), ordförande i tekniska servicenämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Opinionsmaterial

Ämnen du kan följa