Ett kliv bakåt för klimatet

Oroande att projektet Klimatklivet försvinner med M-KD-budgeten, skriver Elias Hallén (MP) och Agneta Niklasson (MP).

11 januari 2019 05:00

År 2015 infördes Klimatklivet. Stödet innebär att staten finansierar hälften av klimatåtgärder för såväl offentliga som privata organisationer på lokal och regional nivå. Med en stark medfinansiering har klimatvänliga och innovativa idéer kunnat förverkligas samtidigt som respektive aktör får ta ansvar för att projekten genomförs enligt riktlinjerna.

För att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle måste intelligenta idéer beaktas och verkställas, och för det krävs goda förutsättningar. Tack vare Klimatklivet har många miljövänliga samhällsutvecklande initiativ genomförts, vilket inte hade varit möjligt utan en statlig medfinansiering.

Åren 2015–2018 beviljades 4,5 miljarder kronor till stöd för 3 200 klimatfrämjande åtgärder. Bara här i Östergötland har i den senaste sökomgången 183 miljoner beviljats till 38 olika projekt. Förutom offentliga aktörer har flera fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag satsat på klimatfrämjande åtgärder. Några exempel på beviljade åtgärder är energieffektivisering, el-laddstolpar, biogasanläggningar, infrastruktur för cykel och lustgasdestruktion i sjukvården.

Motala kommun har bland annat beviljats bidrag för el-laddstolpar, biogasdrivna sopbilar, nya cykelbanor och ett cykelgarage vid Centralen vilket blir klart i sommar. För att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 behövs kraftfulla insatser så att fler tar sig fram gående, på cykel, med kollektivtrafik eller med bilar drivna med icke-fossila bränslen.

Motala har tillsammans med de flesta andra kommuner i länet antagit Östgötautmaningen som syftar till att Östergötland ska nå det uppsatta målet. Med den hittills förda kommunpolitiken har redan flera steg tagits i rätt riktning, delvis med stöd av Klimatklivet. Vad kommer att hända nu? Vilka satsningar kommer den styrande minoriteten att genomföra med enbart kommunala medel för att nå de uppställda klimatmålen?

I den antagna statsbudgeten finns inga nya medel för Klimatklivet. Satsningen som enligt Naturvårdverkets utvärdering har bidragit till innovationskraft och god klimatnytta ska läggas ner. Företrädare för M och KD har nämnt Klimatklivet som verkningslös symbolpolitik. Den bilden får på DN debatt 190104 starkt mothugg bland annat av företrädare för Sveriges Åkeriföretag, Svensk Betong och Sveriges Byggindustrier. I listan på nio klimatpolitiska krav på nästa regering ligger Klimatklivet som nummer tre. Debattörerna menar att Klimatklivet inte bara bör behållas utan ”utvecklas för att bli mer relevant även för den exporterande industrin.” Det är en åsikt som vi som miljöpartister delar.

Vi ser med djup oro på att den M-KD-budget som vunnit gehör i riksdagen gör så stora nedskärningar på miljöområdet. Detta i en tid då klimatfrågan är mer aktuell än någonsin och då Sverige blivit en förebild i världen för att det går att bli ett fossilfritt välfärdsland.

Elias Hallén (MP)

samhällsbyggnadsnämnden Motala

Agneta Niklasson (MP)

regionråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!