Dags att gå till handling

I det nya avtalet finns alla möjligheter till prioritering och satsningar på våra livsviktiga yrkesgrupper, skriver Emma Klingvall och Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

27 maj 2019 05:00

Vårdförbundet har tecknat ett nytt avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona för drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Nu är det dags att omsätta avtalet i praktisk handling i Östergötland. Vi bjuder nu in ledande politiker och möter tjänstemän i Regionen för att samtala om hur vi utifrån avtalet tillsammans kan trygga vårdens kompetensförsörjning och minska vårdköerna för Östergötlands invånare. De utökade statsbidragen inom ramen för ”kömiljarden” måste nu också skyndsamt tas i anspråk för att verkligen minska köerna och säkra vårdens kompetensförsörjning.

I det nya sifferlösa avtalet finns alla möjligheter till prioritering och satsningar på våra livsviktiga yrkesgrupper. Erfarenhet och särskild yrkesskicklighet ska prioriteras, så att dessa nyckelpersoner vill stanna kvar och fortsätta handleda nya i yrket, skapa trygghet i teamen och utveckla verksamheterna.

Vi är eniga med arbetsgivaren nationellt och lokalt om att detta är nödvändigt för att säkra vårdens framtida kompetensförsörjning och kunna erbjuda Östergötlands invånare en god och säker vård, utan vårdköer och patienter som riskerar att dö i kö. Den negativa spiralen med en löneutveckling som stannar av redan vid 35 års ålder, med erfarna som lämnar vården, med fördyrad vård och stängda vårdplatser som följd, måste få ett slut. Arbetet med att skapa lönekarriär för dessa yrkesgrupper börjar nu!

I det centrala avtalet ingår bland annat: tydliga uppdrag till lokala arbetsgivare att prioritera löner till särskilt yrkesskickliga, vilket säkras genom regelbundna avstämningar lokalt och centralt; en utvecklad lokal löneprocess som säkrar möjlighet till lönekarriär och god löneutveckling för alla våra medlemmar; utvecklade karriärmodeller och hälsosam arbetstidsförläggning. Möjligheten finns också att säga upp avtalet efter två år om arbetsgivare och politiker inte levererar i enlighet med avtalet. Avtalet gäller från 1 april och ska börja tillämpas redan i årets löneöversyn. Det gör att vi skyndsamt måste få till följande:

- En dialog kring kriterierna för särskilt yrkesskickliga som enligt Vårdförbundets bedömning handlar om ungefär var fjärde medarbetare.

- Redan påbörjade löneöversyner för 2019 måste göras om utifrån det nya avtalet. Det innebär att de som definieras som särskilt yrkesskickliga bör få en löneökning utöver ordinarie lönerevision för att under avtalsperiodens tre år nå 10 000 kronor mer i månaden. Övriga ska samtidigt ha en god löneutveckling.

- Samverkan kring hälsosam arbetstidsförläggning. Brister i till exempel schemaläggning och semesterplanering skapar både ohälsa och frustration ute på arbetsplatserna och är ett annat skäl till varför nyckelpersoner i vården lämnar sina arbetsplatser.

- En plan för hur karriär och specialistutbildning också ska märkas på lönen.

Emma Klingvall

avdelningsordförande Vårdförbundet Östergötland

Sineva Ribeiro

ordförande i Vårdförbundet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!