Återupprätta tryggheten

Vi ser behov av en rad åtgärder för att öka tryggheten och motverka sexualbrotten, skriver Åsa Ågren Wikström och Joanna Sjölander, Moderatkvinnorna.

23 augusti 2019 05:00

Sverige behöver en kriminalpolitik som värnar människors trygghet och säkerhet. Fler utsätts för allvarliga brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. För få sexualbrott utreds och klaras upp. Samtidigt sjunker förtroendet för rättsväsendet. Denna utveckling måste vändas. Tryggheten måste återupprättas!

I den Nationella trygghetsundersökningen från BRÅ konstateras att utsattheten för sexualbrott har ökat kraftigt under de senaste åren. Antalet anmälda våldtäkter ökade för tredje året i rad – totalt anmäldes 7 958 våldtäkter förra året. Fler än var tredje (!) ung kvinna uppgav att de någon gång under året utsatts för ett sexualbrott. Bland kvinnor i åldern 20–24 år uppger 42 procent att de ofta valt en annan väg, för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott.

Våldtäkter och andra sexualbrott är allvarliga brott och de ökar. Det är vår skyldighet att göra allt som står i vår makt för att förhindra dessa brott, liksom att lagföra och straffa de skyldiga.

Från Moderatkvinnorna ser vi behov av en rad åtgärder för att öka tryggheten och motverka sexualbrotten:

- Fler poliser och en ökad polisnärvaro i hela landet.

- Förstärk polisens utredningsverksamhet för sexualbrott.

- Fler övervakningskameror för att förhindra brott, göra det lättare att ta fast kriminella samt öka tryggheten i det offentliga rummet.

- Inrätta särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott i varje polisregion.

- Hela rättskedjan måste stärkas. Åklagarmyndigheten, domstolarna och Kriminalvården ska klara av att hantera en ökad arbetsbörda. Hela rättsväsendet måste rustas för att trycka tillbaka brottsligheten.

- Skärpta straff och slopad preskriptionstiden vid våldtäkt och andra allvarliga sexualbrott.

- Fler brott ska leda till utvisning. Utländska våldtäktsmän ska efter avtjänat straff utvisas.

- Trygghetsskapande insatser på kommunal nivå i det offentliga rummet: bättre belysning, slyröjning utmed gång- och cykelvägar, nolltolerans mot klotter och annan vandalisering.

- Anlitande av lokala ordningsvakter som komplement till polis för att förstärka det trygghetsskapande arbetet på kommunal nivå om man så bedömer nödvändigt.

Det behövs kraftiga satsningar för att stärka vårt rättsväsende. Om rättsväsendet inte fungerar fullt ut sviker staten ett av sina mest grundläggande åtaganden. Då riskerar den enskilde individen att tappa tilltron till statens grundläggande funktioner, vilket undergräver samhällskontraktet mellan medborgare och stat.

Moderatkvinnorna tar dessa frågor på yttersta allvar och vi har de politiska förslag som behövs. Tryggheten måste återupprättas på bred front i vårt land!

Åsa Ågren Wikström

styrelseledamot Moderatkvinnorna Sverige

Joanna Sjölander

styrelseledamot Moderatkvinnorna Sverige

länsordförande Moderatkvinnorna Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!