Det händer mycket på byggfronten i Vadstena kommun just nu.

Ingen har väl missat att den nya förskolan börjar ta form i Tycklingeområdet. Förskolan Omma beräknas vara färdigbyggd och klar för inflyttning till våren.

Just nu pågår också ombyggnation av gamla genomfarten som ska bli snyggare och samtidigt tryggare för cyklister och gångtrafikanter.

Artikelbild

| 1. Södra Drottningmarken, område för bostäder, 2. Ny infart till industriområde Kronoängen och ny industrimark, 3. Trygghetsboende vid Kalkhagsvägen, 4. Ombyggnad av genomfarten, 5. Arkitekttävling om Rådhustorget, 6. Nybyggnation av förskolan ”Omma”, 7. Ny vårdcentral, 8. Birgitta området, planering för nya bostäder och offentlig service m.m., 9. Nya bostäder, 10. Öster om Vätterngården, nya bostäder, 11. Området öster om Tycklingevägen, nya bostäder, 12. Servicebyggnaden vid hamnparken, 13. Nya bostäder, 14. Område för dagligvaruhandel, 15. Gamla Preemtomten, nya bostäder, 16. Vid Motalagatan, nya bostäder, 17. Ny skola, idrottshall och tillagningskök.

När det gäller ombyggnaden av Rådhustorget har den första fasen, den så kallade prekvalificeringen, inletts och intresserade arkitektlag ska visa att de har kompetens och resurser att genomföra projektet. Fyra arkitektlag kommer att gå vidare till den slutliga tävlingen.

Flera byggprojekt befinner sig i olika skeden där byggstarten inte ligger alltför långt borta.

På Preemtomten, på Mårten Skinnares gata, är det planerat att byggas radhus med totalt sju bostäder.

– De har fått bygglov, säger samhällsbyggnadschef Annika Toll.

Artikelbild

| Så här ska kvarteren se ut i nya bostadsområdet Södra Drottningmarken.

Mellan Johan III:s Väg och Jungfrustigen ligger en tomt där Scandinavian SIP Homes vill bygga 12 lägenheter fördelade på nio byggnadskroppar.

– De är i slutfasen av bygglovsprövningen, säger hon.

Vadstena Fastighets AB (VFAB) har lämnat in bygglovsansökan för att få bygga ett trygghetsboende på Kalkhagsvägen.

– Det är också i slutfasen. Det hoppas vi kommer igång snabbt.

VFAB kommer att bygga 30 lägenheter för hyresgäster som är 70 år och äldre.

Hamnen ser ut att äntligen få sin servicebyggnad med möjlighet till en mindre servering.

– Vi har skrivit på ett avtal som innebär att Statens Fastighetsverk kan börja projekteringen.

HSB äger mark intill Vätterngården och har nyligen tecknat ett markanvisningsavtal med Vadstena kommun om att få köpa till ytterligare mark för att kunna bygga 30-40 lägenheter i form av bostadsrätter.

Inom en månad kan inbjudan till markanvisning gå ut gällande Södra Drottningmarken.

– Här prioriterar vi en blandad bebyggelse, säger hon.

Där ska kunna byggas såväl hyresrätter som bostadsrätter och villor.

Intresse finns bland byggherrar och många privatpersoner står i kommunens tomtkö. Villatomter kommer samtidigt att släppas i området.

– Just nu projekterar vi för vatten, avlopp, gator och belysning, säger Annika Toll.

Man räknar med att allt ska vara klart för att byggnation ska kunna påbörjas i maj.

En ny detaljplan tas också fram för Klosterängen där en privat byggherre vill bygga 15-20 bostäder.

Även utanför centralorten planeras det för bostadsbyggande. För Borghamn har detaljplaneförslaget varit ute på samråd och nu ska alla synpunkter sammanställas.

Detaljplanen för området som allmänt kallas Cirkusplatsen ska upp i samhällsbyggnadsnämnden för beslut i oktober. Här möjliggörs för en ny mellanstadieskola, tillagningskök och idrottshall.

I Starby kommer en ny infartsväg att byggas in till industriområdet.

– Det är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla hamnområdet, säger hon och fortsätter:

– Samtidigt planerar vi för industrimark i anslutning till den nya vägen.

Planarbete pågår också för att butikskedjan Netto ska kunna bygga dagligvarubutik på mark i vinkeln mellan Motalavägen och Norra Vätterngatan vid bostadsområdet Kvissberg.

Stora projekt som ligger en bit in i framtiden är Tycklingeområdet och Birgittaområdet. Över området öster om Tycklinge har en förstudie gjorts.

– Där har man möjlighet till mer villabebyggelse, säger hon.

När det gäller Birgittaområdet ska en fördjupad översiktsplan göras. Kommunen äger merparten av marken i det aktuella området och nyligen köptes även en fastighet för att kommunen ska kunna styra över markanvändningen bättre. Flera gamla byggnader, såsom elevhemmet, gymnasieskolan och Culinar, finns i området. Innan området kan detaljplaneras måste byggnaders status och kulturhistoriska värde utredas.

– Det är mycket att utreda innan vi kan gå vidare med planarbetet, säger hon.

Det ska tas ställning till vad som ska vara kvar och vad som ska rivas.

– Vi behöver också titta på trafiksituationen.

Den del av Birgittaområdet där en ny vårdcentral ska byggas kommer att detaljplaneras tidigare för att det bygget ska kunna komma igång.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har också fått i uppdrag att hitta mer industrimark. I första hand ska man undersöka möjligheten till industrimark ute vid återvinningscentralen.

En förstudie ska också göras för mark i området Ekängen, norr om Vadstena camping, för att möta efterfrågan på framtida boenden.