Och där kommer det knappast att stanna – fler klagomål var aviserade till senast fredag, sista dag för att klaga på kommunfullmäktiges antagandebeslut.

De som hittills överklagat är lika väntat eventuellt blivande grannar till Lalandias planerade upplevelseanläggning i Furulid och stugbyar med totalt cirka 550 feriebostäder.

Många klagomål har avsändare bosatta på Mariebergskullen. Inpå knutarna kommer här den största av stugbyarna att dominera det nuvarande folkparksområdet och inte minst påverka den nu fria utsikten mot södra delen av Varamonstranden.

Artikelbild

| Lalandias vd Jan Harrit kom till Motala med planer på en stor upplevelseanläggning i Varamon, kommunen nappade men nu överklagas prejektets fem detaljplanerna.

Några av kritikerna väljer dessutom att överklaga samtliga fem detaljplaner.

Mycket av kritiken handlar om att kommunen i flera fall begär dispens från strandskyddsreglerna. Här delas inte uppfattningen att Lalandias intressen och kommunens förhoppningar om positiva effekter för sysselsättningen är att betrakta som "allmänna intressen". Och då kan inte heller tillgängligheten till strandområdena för människor och djur och skyddet mot ökad bebyggelse offras.

Synpunkten framförs även i en utredning som jurister i mark- och miljörätt låtit göra på uppdrag av intresseföreningen Varamons vänner. Den dyker nu även upp som bilaga till besvären.

Trots en stor avställningsparkering vid nuvarande Folkets park ligger fruktas ändå ökad trafik på Kaprifolgatan för att nå stugorna i dess närhet. Oro finns också för ökade trafikproblem när inte bara Lalandia utan även den nu utbyggda Mariebergsskolan alstrar mer trafik i folkparksområdet.

Bland grannar till de mindre stugbyarna märks i vissa fall en något större fördragsamhet med planerna, men fortfarande tycker man att semesterhusen blir för höga, att det byggs för kompakt och för nära befintliga hus. Påpekanden görs också om att strandmiljön tar skada när tallar måste fällas.

I flera inlägg kritiseras att en enskild aktör gynnas och vars marknadsambitioner får påverka riksintressanta miljöer. Om Lalandia ska komma till Motala borde också en alternativ lokalisering ha utretts och föreslagits, anser många. Vidare sätts frågetecken för den marknadsanalys som gjorts av projektet med argumentet att den enbart bygger på Lalandias uppskattningar av kommande antal besökare, cirka 650 000 per år.

Hittills har kommunen inte upptäckt någon som skulle kunna vara diskvalificerad från att överklaga.

– Men det är slutligen en fråga för domstolen att avgöra. Vi tar nu bara emot och skickar inlagorna vidare, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund.