Insändare Socialnämnden i Motala har fått i uppdrag att spara en antal miljoner. Ett förslag i att minska nämndens kostnader är att lägga ner Hälsocenter. Detta förslag har rört upp känslorna hos pensionärer som anser att verksamheten ska finnas kvar. Många är de insändare och artiklar som har handlat om nedläggningen och som på ett mer eller mindre relevant sätt försökt beskriva dess konsekvenser. När jag där läser om hur verksamheten beskrivs av deltagarna tycks innehållet vara långt ifrån det uppdrag verksamheten fick enligt det beslut som togs i socialnämnden i november 2017.

En nedläggning av Hälsocenter förväntas spara drygt två miljoner åt socialnämnden. Kostnaden för kommunen, per deltagare, beror på antalet inskrivna deltagare, till exempel vid 200 inskrivna blir kommunens kostnad drygt 10 000 kronor per inskriven och år. Deltagaren betalar själv 750 kronor per termin.

I Kommunallagens andra kapitel, Kommunala angelägenheter paragraf 3 Likställighetsprincipen, står det: Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Denna paragraf innebär att alla Motalabor, oavsett ålder, ska behandlas lika. Särbehandling får endast ske på saklig och objektiv grund. Det krävs således att kommunen iakttar objektivitet och rättvisa i sin behandling av oss Motalabor.

Hur rimmar detta med hur verksamheten vid Hälsocenter bedrivs idag?

Motala kommun bidrar årligen med ett antal miljoner till Tillväxt Motala. En verksamhet som på olika sätt främjar näringslivet i Motala. Och då framstår det paradoxala att med ena handen främjar kommunen näringslivet genom Tillväxt Motala och med andra handen konkurrerar kommunens verksamhet med samma näringsliv. Alla aktörer på gymmarknaden i Motala, och som hälsar pensionärer välkomna till deras utbud, blir alltså konkurrerade av kommunal verksamhet.

Själv går jag till Actic City och för detta betalar jag 339 kronor per månad. På vinterhalvåret går jag också till Korpen, där ett kvartalskort för pensionär kostar 800 kronor.

Trots att jag inte har hög pension gör jag valet att prioritera att gå till Actic City och Korpen. Flera skäl utgör grunden för mitt val. Dels tycker jag att jag har ett eget ansvar för min hälsa. Dels tycker jag att de anläggningar jag besöker har en mycket bra verksamhet med möjligheter till bra vägledning och ändamålsenlig utrustning. Ett annat skäl är att här får jag möjligheten att träna tillsammans med andra åldersgrupper vilket också stärker välbefinnandet.

Pensionär