Replik på "Klimatklivet är inte effektivt", 18/1.

Vi vill börja med att tacka för svaret och ser positivt på att de moderata företrädarna Betty Malmberg och Caroline Unéus också anser att klimathotet är vår tids ödesfråga.

Det stämmer att Klimatklivet har kritiserats från ett antal tunga instanser. Satsningen har bara verkat under tre år och det är oerhört svårt att beräkna utsläppsminskningen under en så kort tid. Vi menar, likt företrädarna för den tunga industrin och åkerinäringen, att Klimatklivet ska utvecklas för att bli mer effektivt.

Vi vill återigen påminna om att 3 200 klimatfrämjande åtgärder har initierats på lokal och regional nivå och i små och medelstora företag. Detta till stor del tack vare den statliga medfinansieringen som enligt Naturvårdsverkets utvärdering har bidragit till innovationskraft och klimatnytta. Många kommuner har, precis som Motala, inspirerats av Klimatklivet och gjort kompletterande satsningar med egna medel. Uthållig drivkraft och kreativitet är av stor vikt för att klara såväl klimathotet som Sveriges framtida konkurrenskraft i en global ekonomi där gröna innovationer blir allt mer betydande.

Moderaternas ständigt återkommande argument mot den förda klimat- och miljöpolitiken är att den är ineffektiv och symbolbaserad, där elcykelpremien ofta används i förklenande ordalag. Då ingen egentlig forskning har gjorts på hur många korta bilresor som ersätts av resor med elcykel är det svårt att svara på hur effektiv premien har varit.

I en artikel i Ny teknik i augusti 2018 efterfrågar docenten i miljö-och energisystem, Fredrik Wikström, en mer seriös debatt. ”Analysera effekterna innan ni försöker punktera stödet” är hans uppmaning och den stämmer vi in i. I artikeln finns en enkel uträkning som visar att elcykelpremien kan anses lyckad, jämfört med andra miljösubventioner, om antalet fossildrivna bilkilometer ersätts med minst 2,7 km/dag med elcykel. Det är ingen lång sträcka och de flesta elcyklister tar sig betydligt längre.

Vad menar då Moderaterna med en mer effektiv klimatpolitik? Det är synd att artikelförfattarna inte berör det. Tydligen ska det ske med betydligt mindre pengar i statsbudgeten och då kvarstår frågan: Hur har M tänkt att klimatarbetet i Motala ska drivas? Vi är fortfarande nyfikna på förslagen, vilket säkert många andra läsare också är.

Elias Hallén (MP)

ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

Agneta Niklasson (MP)

regionråd