Liberalerna och Centern vill verka för ett starkt och socialt inriktat allmännyttigt bostadsföretag i Motala. Därför är Bostadsstiftelsen Platen en viktig aktör på bostadsmarknaden i vår kommun.

En framgångsrik fastighetsförvaltning måste, även för Platen, utgå från affärsmässiga grunder, vilket innebär att fastighetsbeståndet ständigt måste ses över.

Platen har ett framtida renoveringsbehov i sina fastigheter, det leder till stora kostnader som måste finansieras. Det finns tre sätt att täcka dessa kostnader, höja hyrorna, låna pengar eller sätta in eget kapital. Att använda alla tre vägarna är möjligt, och så görs. Men i den situation som Platen och många andra allmännyttiga bostadsföretag befinner sig i måste mer av eget kapital in för att täcka en större del av renoveringskostnaderna.

Då är det vår skyldighet som styrelse att agera. Allianspartierna har föreslagit att en ekonomisk, organisatorisk och förvaltningsmässig analys med åtgärds- och tidsplan avseende en framtida försäljning motsvarande 800–1 200 lägenheter görs. Samt en strategi för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.

Förutom att kapital frigörs för ny- och ombyggnadsprojekt, skapas resurser för ökade bostadssociala insatser i Platens bostadsområden.

Vi menar också att när flera större aktörer etablerar sig på orten gynnas bostadsutvecklingen i kommunen, och konkurrensen i förvaltande ökar.

Vid en försäljning är det möjligt med en ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, vilket ökar valfriheten i boendet och fler kan få del av en finansiell tillväxt.

Bostadsstiftelsen Platen kan med våra förslag fortsätta att vara en stark och engagerad fastighetsförvaltare.

Maths Andersson (L)

vice ordf i Platens styrelse

Lena Berglert (C)

ersättare i Platens styrelse