Dags för hospiceverksamhet i Östergötland

Att befinna sig i livets slutskede är många gånger traumatiskt, både för patienten och för dess anhöriga.

Debatt 8 december 2021 11:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många patienter lider av svåra smärtor och är i behov av läkarvård dygnet runt. Vården för våra patienter som är i livets slutskede ska vara den bästa möjliga och för att nå dit menar vi att det krävs och en större mångfald av palliativ vård i Östergötland. 

Trots det faktum att befolkningen i regionen har ökat, och att vi varje år får fler äldre, har slutenvårdsplatser och även platserna inom lasarettansluten hemsjukvård (LAH) minskat. Samtidigt har det skett en förändring av cancervården, där den onkologiska behandlingen ofta fortgår längre i livsprocessen. Detta sammantaget gör att Östergötland idag inte kan garantera valfrihet när livets slut närmar sig.

 

Den basala palliativa vården i Östergötland baseras idag på ett samarbete mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner. Om behovet av slutenvård finns, tillexempel när patient och/eller närstående inte längre känner sig trygga med vården i hemmiljö, finns idag två alternativ: slutenvård på sjukhus eller plats på särskilt boende (SÄBO).

Som alternativ till slutenvården och SÄBO finns på många ställen i Sverige hospiceverksamhet – en vårdform i livets slutskede baserad på respekt för personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring. Hospice fungerar också som psykosocialt stöd för familj och närstående. I flertalet stora kommuner i Sverige finns möjlighet att i livets slutskede vårdas på hospice, men inte i Östergötland. Vi menar att det är dags att utreda förutsättningarna för ett hospice här i vår region.

 

Vi anser att slutenvårdsplatserna för patienter med behov av palliativ vård inte räcker till och att de inte heller kan tillgodose det vårdbehov som ett hospice skulle kunna erbjuda. Personalens kompetens och miljön på SÄBO är också sällan anpassad för vård av den målgrupp som ett hospice riktar sig till. 

Vi vill att en bred översyn av den palliativa vården i Östergötland genomförs för att se vilka behov som finns kring utbud, bemötande och information samt hur verksamheten kan utvecklas för att säkra kvalitet och valfrihet.

 

Medborgare behöver vara trygga i vetskapen om att när de hamnar i livets slutskede finns det en specialiserad vård som ser till att deras unika vårdbehov tillfredsställs. Vi hoppas att de styrande partierna, med Socialdemokraterna i spetsen, delar vår syn om vikten av att stärka den palliativa vården i Östergötland och att även förutsättningarna för hospiceverksamhet utreds i det arbetet.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Patienterna på länets sjukhus ökar – Regionen rapporterar ytterligare ett dödsfall

Fler än 1000 nya smittade på ett dygn

Maria och Pia får inte jobba kvar trots den stora barnmorskekrisen – "Regionen använder inte de resurser som finns"

Trots köer belönas regionen för ökad tillgänglighet

Fler patienter än vårdplatser på länets sjukhus – Östergötland näst sämst i landet

Visa fler