Samtliga nämnder i kommunen har fått i uppdrag att se var de skulle kunna spara och effektivisera. Totalt ska man hitta förslag på tio procent av nämndens budget. Förslagen ska sedan redovisas och gås igenom gemensamt inom politiken innan beslut fattas om hur mycket respektive nämnd förväntas bidra med. Samtidigt har nämnderna också fått lista de ökade behov och kostnaders som de ser kommande år.

För bildningsnämndens del är det dramatiska förslag som tjänstemännen presenterat när åtgärder på totalt 20 miljoner kronor skulle tas fram. Det handlar bland annat om att inte ha skolor med färre elever än 50 stycken vilket skulle kunna få stora konsekvenser för kommunens mindre skolor. Redan i dag utreds ju verksamheten i Godegård eftersom man har färre än 40 elever som är dagens gräns.

Tjänstemännen föreslår också att klasserna från mellanstadiet och uppåt skulle kunna bli större, där det är möjligt upp emot 30 elever per klass.

– Det är inte säkert att det bara skulle vara av ondo. Har man större klasser frigörs också resurser till exempelvis specialpedagoger, säger bildningschef Johnny Thorén.

Andra förslag som tas upp är att 15-timmarsbarnen ska gå 8-11 alla dagar och inte längre serveras lunch, att ta bort förskolans ambulerande arbetslag och att stänga konsthallen.

– De förslag som tas upp är kännbara. Samtidigt är det här som tagits upp de som är minst kännbara sett till hela verksamheten, säger nämndens ordförande Nicklas Rudberg (S) och trycker på att det ännu är förslag som ska diskuteras vidare och att samtliga sannolikt inte kommer att ens utredas vidare.

Finns det några förslag som ni ser som genomförbara?

– Nja. Att göra om fordonsutbildningens sista år till lärlingsutbildning skulle kanske kunna gå om vi får med oss branschen. Och att lägga ner de lokala idrottsgymnasierna är något vi tittat på utifrån tanken om likabehandling mellan föreningarna, säger Nicklas Rudberg.

Samtidigt som nu förslag förs fram om besparingar har nämnden behov av utökningar på omkring 45 miljoner kronor. Det handlar exempelvis om stärkt grundbemanning i förskolan, om fler specialpedagoger, om en ny fritidsgård på Ekön och ökade driftskostnader för den nya skolan på Väster liksom nya förskolor.

– Nu tar vi med oss allt det här vidare i den politiska processen. Sedan kommer vi att få ett krontal som vi ska uppfylla vad gäller effektiviseringar och då får vi se vad vi går vidare med, säger Nicklas Rudberg.