Insändare Detaljplan för bostadshus på hamnparkeringen är nu utställt för samråd fram till den 23 oktober. Planeringen har sedan länge mött motstånd från flera håll. Märkligt nog har dock beskrivningen av byggprojektet i MVT den 26 september inte följts upp på insändarsidorna.

Jag uppmanar alla som motsätter sig dessa byggplaner att inlämna synpunkter på planförslaget, såsom intressenter av att bevara den fina miljön längs kanalen, stadsparken och strandpromenaden. Synpunkterna kan lämnas genom besök på kommunkontoret, brev eller mejl – och kan utformas på enklast möjliga sätt men bör innehålla en förklaring av varför ni känner er påverkade av planen. Kontakta gärna även de Motalapolitiker som ni känner och berätta vad ni tycker.

Själv anser jag att det bör finnas möjligheter att öka antalet bostäder i centrum genom om- och påbyggnad av befintlig bebyggelse. Ovanpå båda Gallerian och Cityhuset skulle det kunna byggas bostäder på likartat sätt som skett bland annat i Stockholm, för att få mer liv i centrum. Det finns för närvarande många tomma affärslokaler, såväl i Cityhuset som i Swedbanks gamla kontor. Även parkeringen i kvarteret Buntmakaren längs Skolgatan borde kunna användas på ett mer effektivt sätt.

Med fler bostäder i centrum ökar underlaget för butiker och annat näringsliv. Jag tror dock inte att man ska förvänta sig att få tillbaka affärer som etablerat sig i utkanten av staden. Stormarknader och leverantörer av skrymmande gods lär fortsätta att förläggas till Bråstorp och liknande områden. Den parkering som behövs i centrum torde snarare handla om boende- och besöksparkering, inte minst till de evenemang som även framöver lär ordnas i centrum.

Hamnparkeringen behöver vara kvar och inte reduceras. Många besökare till staden har här en bra angöringspunkt och de brukar uppskatta den fina miljön vid vattnet. Om vi ska vara rädda om det unika med Östergötlands sjöstad kan det inte vara rätt att exploatera i hamnområdet.